Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trillingen van bladschaduwtjes op de muren. En wanneer ge 't treft, dat lachende boerendeerntjes met hun kleurige lijven en reinwitte mutsen op Zaterdagmiddag aan het plassen van belang zijn om met den Zondag een brandheldere stoep te kunnen toonen, en ge hoort er een Zeeuwsch volksliedeken klinken in jubelblijden zang, dan zult ge als stedeling met u een beeld naar huis nemen vol van landelijke bekoring, een bekoring, die er niet uitgaat van de stadsche dorpshuisjes, zooals die maar al te veel ook op Walcheren gebouwd zijn in de laatste kwart eeuw.

Verdwenen is daar de baksteen, het karakteristiek Hollandsche materiaal bij uitnemendheid; verdwenen zijn de oranjekleurige pannen; verdwenen de decoratieve dakgoot met haar consoles; verdwenen de luiken, die onzichtbaar nu aan den binnenkant zijn aangebracht ; verdwenen alles wat herinnerde aan boersche oorspronkelijkheid. En niets wat" tot verheugen stemt, is er voor in de plaats gekomen. In vlekkerig grauw en vaalgrijs is menige gevel als een doffe zwaarmoedige verschijning, gedekt door een effen zinkkleurig grauw pannendak, dat nooit door spelende zonnestralen uit zijn neerdrukkende sufheid tot leven gewekt kan worden. Het geheel blijft in de herinnering van den voorbijganger geteekend als een slappe stijllooze verschijning in niets boeiend, herinnerend aan toevluchtsoorden, waarin de diepbedroefde beklagenswaardige menschen wonen moeten in een land van mest en mist, waar 't overal naargeestig druipt en kikkers met overschoenen hoogtij vieren.

NĂ«halennia, de vereeniging die strijdt tegen het leelijke en alles in het werk stelt om een betere plattelandsarchitectuur ingang te doen vinden, heeft bondgenootschap gesloten met de natuur en stelt haar als decoratrice aan het werk. Zij hoopt op deze wijze bij woningen, die toch niet geamoveerd kunnen worden, met klimop en wingerdloof nog eenig leven te brengen in de rythme-looze gevelwanden. De klimplanten, die daar het karakter moeten verbergen dienen echter elders, waar wel degelijk sprake is van weloverwogen

Sluiten