Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENTIENDE HOOFDSTUK.

HET STREVEN NAAR DÉ IDEALE STAD DER TOEKOMST. É

Thans nu we in ons land leven temidden van een overal zich uitend streven naar verbreiding en populariseering van^gemeenschapskunt, nu dag- en weekbladen pleiten voor de moreele en sociale beteekenis der schoonheidsdenkbeelden, heeft men ingezien, dat ook de zorg voor de stad als een reusachtig groot cultuurbeeld gebiedend is. Immers de stad is bij tiaar snelle uitbreiding en ontwikkeling niet alleen het centrum, waar al de activiteiten van den modernen mensch zich uitspreken en de menschelijke coöperatie zich onder alle vormen vertoont, maar waar deze tevens haar breedste en volledigste uitdrukking verkrijgt in een grootsch geheel van instellingen en diensten, ingericht door de gemeenschap ten bate van al hare leden.

Even goed als de eisch geldend is, dat de meubels zich moeten aanpassen aan de kamers, waarin ze staan, deze op hun beurt dat onderling ook moeten doen, het huis met den tuin (welke laatste in de stad het best te beschouwen is ais een soort woningverruiming in de open lucht) eveneens met de naaste omgeving harmonisch dient samen te stemmen, heeft men ingezien, dat het moderne stratenbeeld en de groote woningcomplexen — ieder op eigen karaktervolle wijze — zich moeten oplossen in het totale stadsaspect. Daarbij dient de verschrikking der hedendaagsche steden in groei, aan den zelfkant -der be-

Sluiten