Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor een blok woonhuizen, in de directe omgeving van een lust- en verpoozingsoord als het Vondelpark dan toch zeker is. Doch het stadsbeeld der toekomst zal evenmin mogen herinneren aan de doode uniformiteit van de 18de-eewsche stadsplannen, die louter met koel beredeneerend verstand in sommige Duitsche staatjes „residentiesteden" in het leven riepen. Want daar heeft de imperialistische idee geen contact gezocht met de levende behoeften der stadsbewoners, daar ontstonden geen stadswijken door de behoefte, maar werden ze „van hooger" af tot meerderen luister toegevoegd aan de stadskernen, welke beheerscht werden door aristocratisch-mohumentale Hof-bouwwerken als paleizen, hofkerken, bibliotheken en lijfgarde-kazernes.

Ofschoon men erkend heeft, dat het probleem van den stedenbouw niet opgelost kan worden op een wijze, welke als passepartout zou kunnen aanvaard worden, daar iedere stad door zulk een groot aantal locale invloeden wordt béïnfluenceerd, dat generafrseeren tot de onmogelijkheden behoort, zoo heeft de algemeene vooruitgang toch analoge problemen gebracht tot de besturen van alle steden der wereld. Dit had ten gevolge, dat er zich een niéuwe wetenschap heeft ontwikkéld — die Van den stedenbouw — welke zoekt in één enkel utopisch beeld (dat der ideale stad) al hetgeen te vereenigen, wat de steden der wereld aan schoonheid, aan goedheid en aan practischen zin bevatten.

Hét zou uilen naar Athene dragen zijn — en buitendien in een bestek als dit boek aangeeft geheel onmogelijk — om hier mij te verdiepen in de stof van velerlei aard, welke de studie van den algemeenen stedenbouw ieder in overstelpenden overvloed voorlegt, die belangstelling toont in zulk een machtig technisch, aesthetisch en democratisch cultuurverschijnsel als de groei en de ontwikkeling der moderne stad.

In de laatste 25 jaar is in het buitenland hierover een litteratuur verschenen welke een kostbare en omvangrijke bibliotheek zou vormen en zoowel aan

Sluiten