Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

studie. Ik volsta dan ook hier met te verwijzen naar de groote standaardwerken die in het Duitsch en Engelsen verschenen zijn, verder naar „De hedendaagsche Stedebouw" in 1912 geschreven door Mr. J. P. Fockema Andreae; naar „Overheidsbemoeiingen met Stedebouw tot aan den Vrede van Munster" van den ingenieur Dr. W. G. Peteri; naar de talrijke geschriften over moderne architectuur en stedenbouw van den grootmeester onzer jonge nationale bouwkunst Dr. H. P. Berlage; vooral ook naar het reeds meermalen aangehaalde „Rapport der Conferentie over het Bouwkunstig element bij de Bescherming der Schoonheid in Nederland". Voorts naar de laatste jaargangen van de in Nederland verschijnende bouwkundige tijdschriften en het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond en ten slotte om deze onvolledige litteratuuropsomming te voltooien naar de regeeringsuitgave: „Bouwkunst in de stad en op het land" van Herman van der Kloot Meyburg en de „Préliminaires d'Art Civique".

Hierin heeft Louis van der Swaelmen algemeene beschouwingen en belangrijke critieken gegeven over bouw en herbouw van verschillende bestaande steden. De problemen, die hierbij ter sprake komen, richten zich naar de bestemming van het uiterlijk karakter der steden ten opzichte der natuurlijke aardrijkskunde, der oudheidkunde (door het afleiden der geschiedkundige ontwikkelingswet van de stad) en der technologie (gebruik van plaatselijke bouwstoffen en kennis der verborgen harmonieën tusschen stad en omliggend landschap) om te komen: „tot de bepaling van enkele grondbeginselen, waardoor het mógelijk wordt een harmonie tot stand te brengen tusschen het „sui generis"-karakter der stad, waarbij voldaan moet worden aan de door het gebruik noodzakelijke noodwendigheden van het tegenwoordig stadsleven: modernisme der nieuwe gebouwen, streng aangepast aan hunne bestemming; nieuwe uitbreiding (erkenning der natuurlijke spontane neiging der stad, om zich in eene of meer middelpunt-vliedende en bepaalde

Sluiten