Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet altijd voor uitvoering vatbaar, toch getuigen, dat er in ons Amsterdam wordt gedacht, gestreefd, ( gewerkt aan den vooruitgang van heel het Nederlandsche Volk.

Telkens en telkens wordt Amsterdams eigen schoonheid nog verheerlijkend uitgebeeld of bezongen.^ Querido's Jordaan als machtig epos, Breitners schilderijen, Wenckebachs teekeningen en nu onlangs weer Jan Boons kunstig op koper gegraveerde profielteekening van het Amsterdam onzer dagen, zij zijn< Slechts enkele getuigen uit de laatste en allerlaatste jaren, die er voor spreken, dat de Nederlandsche kunstenaars hun Amsterdam lief hebben en dat ze het eigen schoon van zijn grachten en binnenhavens^ waardeeren in al de eenvoudige waarheid en degelijke burgerlijkheid. . £

Uit deze verheerlijking van het Amsterdamscne\ stadsbeeld door de eeuwen heen mogen vele gemeentebesturen en locale V.V.V.'s de leering trekken, dat steeds met groote omzichtigheid ingrijpende „verbeteringen" of „verfraaiingen" dienen te worden aangebracht. Ook bij stedenuitleg of stadsdoorbraken worde de genius der plaats eerbied betoond en een conservatisme gehuldigd, dat vreemd genoeg door ons achterlijk en behoudend genoemde- Nederlander*het minste geuit wordt waar toch juist het schoonste! en — denkende aan mercantiele nevenvoordeelen van het vreemdelingenverkeer — ook het meest profijteUjWr resultaat kan verwacht worden.

Zonder verzet, zonder weemoed zelfs laat de groote-stadsmensch — gewoon geraakt aan de verschijning van den slooper — schoone gevels en fraaie straataspecten bederven door brutale opvorderingen van verkeer en reclame. Gedwee stelt men zich tevreden met een foto of teekening voor het stedelijk archief gemaakt in opdracht van de Ruksr commissie ter Beschrijving van de Monumenten van Geschiedenis en Kunst en van een gezond conser-; vatisme is in deze richting nog maar zeer sporadisc» wat te bemerken. Dikwijls brengt de aanschouwing

Sluiten