Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onzer provinciesteden den grootstedeling, weer tot het besef van wat daar ginds onder zijn oogen misdreven werd. In een provinciaal blad vond ik dit psychologische contact fijn geteekend in de volgende regelen: .

„Tegenover de monumentale schoonheid onzer provinciesteden met hunne als 't ware versteende historiebrokken zien we hem dan weer mensch worden. In zomerdagen zich wel willende verwaardigen om van uit de immense grandeur van zijn overweldigend grootestadsleven naar de intimiteit der provinciestad af te dalen, hooren we hem in eerste aanschouwing van die veelal behoorlijk geconserveerde gevelrijen met hun gevelsteenen, met die welsprekende en warm getuigende resten uit betere tijden, ujt dagen van woeling en strijd zoowel als uit periodes van welvaart en rust, weinig spreken. Zoo'n eerste aanschouwing wordt hem dan als een openbaring, er wordt iets beters in hem wakker geroepen, hij wordt als de schuldige van eenig misdrijfi die in de stille afzondering der bekrompen celruimte tót het volle besef van zijn misdaad komt. Langzaam aan komen de woorden van ingehouden bewondering over zijn lippen lekken en terwijl we hem dan vol schoonheidsbegeeren maar met innigen weemoed daar langs straatjes en steegjes en grachten en sloppen heen zien dwalen, gaat langzaam de biecht loskomen van wat — ook met zijn schuld, want zonder zijn verzet — in zijn eigen kring vernield, verwoest of verknoeid werd. Wat is hij er dan moeilijk van weg te krijgen 1"

Wie zoo op den wandel door Nederland trekt, zal bij eenige opmerkingsgave spoedig zien, dat die oude stedekes op het platteland en die grootere provincieplaatsen in hun verrassende stads-, gracht- of gevelbeelden, in hun markten en hun eigenaardigheden locale bijzonderheden bezitten, die hun stempel wel duidelijk merkbaar hebben gedrukt op de stadseigen aantrekkelijkheid. Het zijn typische onderscheidingen, welke juist door hun locaal optreden van grooten invloed zijn op het vreemdelingenverkeer. Gewenscht

Sluiten