Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 1914 de wijsheid bedrogen, zoodat ieder voor stadsschoon ontvankelijk beoordeelaar, wethouder Molenaar volkomen gelijk gaf, toen hij beweerde, dat Zutfen door een schandelijk vandalisme zich in heel het land belachelijk heeft gemaakt. Immers dat men de wankele lantaren, welke de spits van den R K Kerktoren doorluchtig en op heel origineele wijze deed overgaan in de elegante kruispeer, maar die in vergevorderden staat van aftakeling verkeerde en geen denkbeeldig gevaar voor de naaste omgeving opleverde, afbrak, zelfs de heftigste heemschutter zou deze handeling ten volle gerechtvaardigd hebben Maar dat men niet dadelijk een besluit nam tot onmiddelijken herbouw, en nog wel om redenen* die getuigen van een wel wat erg kleinsteedsche opvatting, zie dat toonde ook hier weer op krachtig* wijze aan, hoe noodzakelijk een monumentenwet is, welké de gedenkteekenen van geschiedenis en kunst onder haar volle bescherming neemt. Zoo steekt ng reeds meer dan drie volle jaren een afzichtelijk ~,~Aa\ «on opn afo-phakten vineer als een

symbool van openbare aanklacht gedrochtelijk op in het geschonden stadssilhouet van „Zutphania

turrita". . „ , ,. a

Meer eerbied voor het „sui generis", karakter der stad toonde de Zutfensche gemeenteraad echter te < :„ <>an Hor ïnnorstp raadsvergaderingen, waar

d wr oor. of«;ü7PnH > advies caven inzake het

stopzetten van het wijnhuiscarillon. Dit zingt wel iSj waar tot iederen vreemdeling in vroolijke wijsjes, »! klaterende tonen en deinende klanken van Zutfens

torenschoon, maar kan in ae nacnteiijKe &uuc ..„i „i i..;rirl<r.htirr nm hpt half uur aan het soele-

,Vvai ai iuiumtnii6 «... — . . .

meien gaan. Dah houdt het de vreemdelingen uit de omliggende hotels wakker, en brengt ze in een steiM ~. ,,«n,r.mon Hp Teifmnhticre. maar beerii-

nelnke bezorgdheid verklaart, die verschillende V.V. s

xU ^ ««« Aan Ai Cf IpfTOTPn OTTl 111 de nachteliike uren

ILldiis aan uui v»uS .».&6»... ---- — -- . ju*»

de rammel-wijsjes stop te doen zetten. Ook ditJ|

natuurlijk „een vraagsxuK gcwuiuc». mv.. -~

Sluiten