Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rust gunnen, zoo zouden zij het toch betreuren, dat

door het zwijgen van het carrillon „een element van q

stemming in het avondlijke Zutfen verloren ging." tv

En daar volgens B. en W. het vreémdelingenverkeer t,

in de stad van Sir Philip Sidney, niet zoo groot is, ê(

dat het te lijden zou hebben door de nachtelijke jj(

tonen van het carillon, roepen zij pathetisch uit: Ë

„Waarom zoude uw vergadering dan een einde maken w

aan een overoud gebruik en een klokkenspel stop- j(

zetten, dat blijkens het in October 1646 < aan de L

klokkengieters Hemony uitgereikte getuigschrift een h

„Cieraet onser Stadt is, alsmede tot dienst van de S(

gemeente... door onpartijdige meesters van ons n;

daartoe geroepen, niet alleen yoor goet verklaert, tl

nemaer oock anderer naebuirige steeden Speelwercken „

in toon ende resonnantie te boven gaende, erkant |,

ende opgenomen worden, alsoo dat wij daer aan een m groot genoeghen hebben".

Het hooghouden van de plaatselijke karakteristiek «\

van de „sui-generis" aantrekkelijkheid, is een van de q

invloedrijkste factoren op de bevordering van het o

vreemdelingenverkeer. Hoe daartegen gezondigd wordt, „

zoowel op het platteland als in de groote stad, mogen ^

de beide volgende voorbeelden voldoende illustreeren, 2j

welke ' ik citeer uit het lezenswaardige tijdschrift te

„Vrije Arbeid" van 15 Februari 1915. Met medewer- w

king van de correspondenten der plaatselijke V. V.'s j,

zullen ze wel met merkwaardige staaltjes aangevuld ï( kunnen worden. • ^

Tusschen Den Haag en Scheveningen is, zooals |r

iedereen weet, de „Witte Brug". Zelfs een der tram- |,

lijnen is er naar genoemd, op iederen wagen van g

deze lijn prijkt het woord met groote letters. Maar zi

als de argelooze vreemdeling over die „Witte" brug ,|

een ritje maakt, ziet hij daarnaar tevergeefs uit. De j,

brug is door het snuggere stadsbestuur vuil-groen en 2|

sterk geel geverfd 1 De ambtelijke sleur heeft te weinig j

hersens om,als de algemeene kleür voor de gemeentelijke u

bruggen is vastgesteld, voor de brug, die nu eenmaal een ^

aangewezen kleur heeft, eene uitzondering te maken!" ,

Sluiten