Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Minister van Binnenlandsche Zaken subsidie vroeg en

voor het bijeenbrengen van gegevens en afbeeldingen, g£

betrekking hebbend op de vaderlandsche — mede door |Bi

den oorlog en den watersnood snel verdwijnende ;| L — kleederdrachten werd, na advies ingewonnen te

hebben bij de Koninklijke Academie van Wetenschap- W;

pen, een subsidie in uitzicht gesteld van ƒ6000 voor dv

een serieuze studie onzer nationale kleederdrachten. M

Dit was ook begrijpelijk, want onze nationale volks- afl

drachten zijn: „een werkelijk monument van onze &

volks-eigen beschaving en in hun soort dus even ïe

belangrijk als het Paleis op den Dam of De Nacht- ïe

wacht en die vóór hun noodzakelijke algeheele ver- 1 jjq

dwijning geïnventariseerd en wetenschappelijk juist p, beschreven moeten worden, al was het alleen slechts om in binnen- en buitenland betere inzichten over

de hoerendrachten te verspreiden." toi

Hoe het nu den heer Molkenboer langs bureau- |ei

cratisch-ïdministratieven weg onmogelijk moet ge- hij

maakt zijn, uitvoering te geven aan diens plannen, je

we laten dit in het midden, daar Nve slechts onze fo

'vreugde er over willen uitspreken, dat hij, waar de a

regeeringsuitgave in afzienbaren tijd niet zal ver- rei

schijnen, den heer J. M. Meulenhoff bereid heeft 'd,

gevonden tot publicatie van het fraai geïllustreerde de deeltje: „De Nederlandsche nationale Kleederdrach-

ten", dat als No. 7 najaar 1917 verscheen, in de a|«

populaire „Photo-Uitgaven" van de Meulejihoff-editie. |„

In deze editie, waarin ook dit boek tot het Neder- sc

landsche volk wordt gebracht, verschijnen volgens ü den prospectus „boeken, die het mooie in ons eigen Tand: ^

willen brengen, die waardeering willen wekken voor ^

het vele mooie dat Nederland oplevert op elk gebied, „e

die ons eigen mooie land in woord en beeld geven, L

Nederlands natuurschoon, Nederlands kunst, Neder- ,a

lands plantengroei... dat alles zal de lezer in deze ^

sympathieke uitgaven kunnen vinden. En daarom ben ik je

met den heer Molkenboer den uitgever, die zoozeer ^

zijn tijd aanvoelt en zoozeer zijn medewerking ver- S[

leent aan het verschijnen eener leerzame, nuttige %

Sluiten