Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest volmaakte type van een „sterplein" in Nederland. Als zoodanig is het dus dikwijls tot voorbeeld gesteld en heeft het steeds aan critiek blootgestaan. Hoezeer deze groene oase temidden van een groote pleinvlakte in vroeger dagen de opgetogen bewondering van den vakman niet onthouden werd, zoo heeft men tegen het gesloten karakter met de zeer afwisselende beplanting zulke overtuigende steden-bouwkundige bezwaren aangevoerd, dat de moderniseering van dezen aanleg wel die van den Stationsweg zal volgen.

Daar er thans een band komende is tusschen den huizenbouwer, den stedenbouwer en den parkarchitect en het plantsoen in de moderne stad een groote aesthetische en hygiënische rol vervult, dergelijke „omvormingen" van bestaande stadsparken ook in andere vaderlandsche steden (Arnhem en Leeuwarden) aan de orde zullen komen, meen ik goed te doen hier éven een enkel woord te wijden aan den vernieuwden aanleg van den Nijmeegschen Stationsweg.

Als men den tegenwoordigen aanleg met de prachtige gazons en de sprekende bloemenkjeurvakken vergelijkt met den gewild natuurlijken aanleg „in landschapsstijl", waaraan het rondpoint bij het tramhuisje nog met zijn miniatuurvijvertje en zijn rotsje in duodecimoformaat herinneren wil, zal men onbevooroordeeld toch tot de erkenning moeten komen, dat de Nijmeegsche Stationsweg door het vellen der veelbesproken en beschreven platanen en het opruimen der gedachteloos verspreide groepjes in elkaar gegroeide heesters een grootscher en monumentaler aanzien heeft gekregen. Al aanvaardt men ook niet de voogdijschap van de architectuur over de tuinkunst, toch zal men bij een nader bestudeeren van stedebouwkundige vraagstukken tot de ontdekking komen, dat de parken en plantsoenen een architectonisch element vormen in het beeld der nederzetting. Men dient om aan de moderne schoonheidseischen te voldoen, de groote lijnen en plannen op te sporen en de onderdeden van het plantsoen d. i. het versieren met bloemen en planten, daaraan ongeschikt laten.

Sluiten