Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ons lieve vaderland meer ont- dan versieren. Ik denk hierbij niet alleen aan Naatje Eendracht, reeds eenige jaren tot haar vaderen vergaard, maar ook aan de mos- en vuiloverdekte gedenkteekenen, welke in het vorstelijk 's-Gravenhage overal staan als een openbare aanklacht tegen de piëteitlooze bevolking, die het zich blijkbaar maar laat welgevallen, dat de standbeelden van onze groote Oranje-1 helden in een staat van verwaarloozing verkeeren, welke iederen vreemdeling ten hoogste verbaast.

Zou — als er van overheidswege geen groote schoonmaakbeurt op kan overschieten — het niet op den weg liggen van de plaatselijke vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, misschien in samenwerking met het hoofdbestuur der A. N. V. V., om in dezen handelend op te treden?

De vorsten, die gehuldigd worden in de oprichting^ van een standbeeld hebben, dunkt me zeker in de residentie, waar H. M. de Koningin met Prinse*| Juliana ze geregeld moet passeeren, toch het volste recht, dat hun monumenterver oogelijk en onbesmeurd uitzien en dat de thans lichtgroene mantelplooien en de mossig-uitgeslagen schedels ten spoedigste „van, vreemde smetten vrij", Hagenaar, landgenoot en^ vreemdeling weer getoond kunnen worden.

Mogen de standbeelden der vorsten van den bloede zich duchtig beklagen in de Hofstad, de vorsten van den geest, die de hoofdstad meent te moeten huldigen in standbeelden en gietsels, welke in plastiscbfj uitbeelding van niet nader te definieeren qualiteit zijn, kunnen evenmin het geslacht van heden imporieeren. Dat we de twee grootste kunstenaars, die de goude»! eeuw ons heeft, geschonken, huldigen op een wijzé als thans te Amsterdam geschiedt in twee banale beelden, waarvan het eene staat temidden van een! omhekt plantsoentje, omgeven door allerlei bier- en koffiehuizen, tavernes en bars en waarvan ik het^ andere voor eenige jaren terug heb aangetroffen, j bijna onder klimop bedolven en zeer vervuild in het mooie park, dat nu reeds een halve eeuw als levend

Sluiten