Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijkvormigheid. Toch kan men door onderscheid in grondstof en bewerking, in detailversiering en beplanting aan ieder graf het gewenschte karakter geven, een karakter, dat echter niet in ijdele pronkerigheid behoeft te ontaarden en dat gegeven aan de rijen grafteekens de rust, maar niet de verveling op de kerkhoven brengt.

Wie mocht denken, dat de herhaling afstoot, vindt zijn bewering overal gelogenstraft, moet tot de erken-I ning komen, dat het opgaan van het onderdeel in het massabeeld, de schoonheid van het laatste aanmerkelijk kan verhoogen, het symbool is van de rust, de poëzie en de harmonie in tijden van cultuur en dat in den doodencultus een weerspiegeling ligt van den beschavingstoestand eener generatie.

Daar we, zoowel op de begraafplaatsen der groote steden als op de plattelandskerkhoven, eèn zelfde op exploitatie berekende, akelig regelmatigen aanleg vinden, daar men ook ten onzent langs de paadjes een gewemel aantreft van allerlei denkbare goud- en zilvergepunte hekjes, nuchtere, glanzende, granietplaten, slecht gevormde engeltjes en kruisen, stemt het tot verheugen, dat er in Duitschland verschillende gemeentebesturen bepalingen in het leven hebben geroepen om verbetering te krijgen in het aspect der doodenakkers. Verre van de grafteekenkunst te brengen in een sterk aangehaald keurslijf eener natuurlijk vergankelijke methode, is men er op bedacht geweest wansmaak en leelijkheid zooveel mogelijk te weren.

Zoo ontstond er een nieuwe tak van kunst, de „Friedhofkunst",. welke ook voor den oorlog veler toewijding had. Het Münchener Walfriedhof, de schepr ping van den genialen Hans Graessel, wees aan in welke richting men moest te werk gaan om de verwildering te keeren, die het aspect van het door allé eeuwen gewijde oord der dooden ontsierde. In verschillende Duitsche steden werden „Musterfriedhöfe" aangelegd en van 3—25 Juni 1911 hield de Dürerbund te Stettin een groote tentoonstelling van kerkhofaanleg en grafmonumentenkunst.

Sluiten