Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de Romeinsche katakomben is als van namaak tot echt, dat daar een geest gecopieerd werd, welke, anders is dan die van den levenden modernen Limburger. En begrijpelijk, dat kunstenaars die onzen tijd aanvoelen, maar weinig aandacht hebben geschonken aan dit precieuse werk van doode-vormenschepping en historie namaak. Meer dan eens heeft men de ontwerpers er op gewezen, dat hoe men ook ' tot in de kleinste kleinigheden het wezen van de vroeg-christelijke onderaardsche doodenstedehj trachtte te copieeren, hoe sterk en kunsthistorisch getrouw men ook de details heeft nagebootst, men toch de gestorven geest dier moeilijkste tijden, van de vervolgde en begraven kerk der martelaars en belijders van het ondanks#lles opbloeiende Christendom niet heeft kunnen heroproepen, omdat deze voor altijd heengegaan is en zich in de Zuid-Limburgsche mergelgroeve niet manifesteerde, om gedachten- en handenarbeid te bezielen met de overtuiging^ der periode van het ontstaan van het „Roma Sacra . " Doch waar zoovele geleerde katakombenvorscherfj hun bewondering hebben geuit over het Romeinsche Valkenburg, hun oprechte vreugde uitspraken, dat zij .dit met het fijnste gevoel voor archeologische schoonheid getrouw nagebootste werk", gezien hebben, waar de Duitsche pers sprak van „verblüffendes Wunderwerk der Nachbildung" en de Amerikaansche zelfs zoover ging de Valkenburgsche ondergrondsche bezitting te noemen „one of the most curious modern constructions in the world"... daar meen ik goed te doen in verband met het ontluikende streven naar „roomsche heemschut" in onze Zuidelijke provincies gewezen te hebben op de beteekenis van een stichting in onderaardsch Nederland, door den te vroeg gestorven directeur van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome geprezen als „een mooi, nuttig en gróotsch werk, dat niet alleen de bescheiden ondernemers maar ook ons klein landje eer aandoet 1

Sluiten