Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is dan de oude aristocratische kunst, omdat ze zuiverder en echter is, hetgeen het best uitkomt in de vergelijking tusschen een zuiver geconstrueerde boerenpaneelkast en een voorname kolomkast.

De schilders toch hebben reeds hoerenkasten gekocht en op hun ateliers geplaatst, voor dat den eigenlijken deskundigen de oogen waren opengegaan. „En" — zoo ontleen ik verder aan zijn betoog — „wie kent en waardeert heden ten dage niet de oude renaissance boerenkisten, kasten, tafels, stoelen en andere meubelen, die treffen door hun stoerheid en constructieve eerlijkheid, hun wel vaak onbeholpen maar naïeve en meestal uitnemend decoratieve vlakversiering en hun leuke fantasie."

Al is het te begrijpen, dat men bij de dikwijls te streng nijpende levensomstandigheden niet altijd uit een allereenvoudigst gegeven iets wist te maken, dat zich verhief boven het primitieve, toch zijn opvallend veel boeren-gebruiksvoorwerpen door een innig in overeenstemming brengen van vorm en materiaal, geworden voorwerpen van gebruikskunst. Die schoonheid is niet te zoeken in een gelukkige vondst van versieringsmotieven, maar vindt haar voornaamste faktor in de doelmatigheid en de zuivere proporties, die in hun geheel — vrij van aanhangsels en toevoegsels — de schoonheid vormen, welke een eigen onpersoonlijk karakter bezit.

Langzamerhand zien we het groote publiek naderen tot de waardeering van die voorwerpen, welke eens schoon gekarakteriseerd zijn in „a thing of beauty is a joy for ever". Betere schoonheidsbegrippen doen ons steeds meer afkeer krijgen van de fabriekmatige massaproductie eener dom gevolgde traditievormvereering. Om één voorbeeld te noemen: het plaatselijk comité der Zuid-Hollandsche Vereeniging tot bevordering van Kunstnijverheid en Volkskunst te Gouda, kon in 1916 in plaats van één, twee cursussen geven in het kantmaken. De behoefte aan de herleving van het kunstambacht manifesteert zich gelukkig in de oprichting van tal van binnenhuis-

Sluiten