Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunst-inrichtingen als „De Woning", „Onder den St. Marien", „Labor Omnia Vincit", „Het Binnenhuis", „De Haghe", „Het Woonhuis", enz., enz. Door het stichten van een nationalen Werkhond, die als „Driebond" de kunstzinnige samenwerking beoogt tusschen kunst, industrie en handel, denkt men meer kracht te geven aan het thans nog ongeorganiseerde streven... Daarbij zullen wij uit het verJeden veel leering kunnen putten, een leering, welke met strenge uitsluiting van copieerende nabootsing, ongetwijfeld vruchten zal afwerpen.

Evenals het historisch-archeologische cultuur-onderzoek zich gestadig bewogen heeft in een teruggaande richting tot die oertypen van woningen en inrichtingen, waarin de kunst nog niet te voorschijn trad, even zoo zal menig jong kunstnij verartiest teruggaan naar de voorwerpen van het boerengebruik, omdat deze door hun handigheid en hun duurzaamheid reeds twee der voornaamste eigenschappen bezitten, welke men aan ieder voorwerp stellen moet. Het ligt dan aan hem om door de juiste behandeling van den vorm, in verband met het materiaal, er een derde eigenschap — die der behagelijke schoonheid van de technische vervolmaking van de hoogste realiteit aan toe te voegen, waardoor de voorwerpen ook artistieke waarde verkrijgen. x

Zelfs in de meest afgelegen streken, waar de cultuur van verschillende bevolkingen tot voor weinige tientallen jaren het sterk-Iocale, karakter had weten te behouden, trad het doode werktuig in plaats van de gevoelige hand van de hun werk liefhebbende landbewoners op. Het verkeer bracht de goedkoope prullige fabrieksproducten overal. „Weener" ameublementen, fabrieksbuffetten, moderne petroleum- en gaslampen, monstrueuse kachels, bontkleurige prullaria' van snuisterijen, ze kwamen met hun wuften opschik verdringen wat eenvoudig en goed was. De bewonderenswaardige techniek der landbouwwerktuigen stelde den boer in staat de verst afgelegen

Sluiten