Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„En daar ook de oude bouwkunst ten nauwste verwant is aan de oude volkskunst" — ik citeer hier geen oudheidkundige, maar den leider der meest moderne Nederlandsche architecten Jan Gratama, „aan de eenvoudig logisch-opgebouwde gevels, aan de sobere constructieve architectuur en niet aan de rijk ontwikkelde latere voorbeelden, waarbij het constructieve grootendeels achter het decoratieve verborgen is", zoo is het begrijpelijk, dat men zijn blikken richtte naar de oorspronkelijke plattelandsbouwkunst met haar uit zuivere noodzakelijkheidsgronden voortgekomen ruimteverdeeling.

Haar geslotenheid, sprekend in de lage muren en in de opgaande beschermende dakvlakken van rust en veiligheid, haar blijmoedige openhartigheid waar het er om gaat aan te toonen hoe natuur- en huisleven innig met elkaar vergroeid zijn, zooals dat het geval is met de regenton, die het water van het mossig-rieten dak verzamelend van tuinbesproeiing Verhaalt... moest in haar tot grootste verfijning gekomen ontwikkeling wel de bouwkundigen boeien en hen den weg wijzen. Rekening houdend met de innerlijke waarde van het buitenleven kwam men tot de overtuiging, dat de basis van de vaderlandsche landelijke architectuur in de eerste plaats niet „decoratief" mag zijn, maar evenals het buitenleven zelf een logische gedachte ten grondslag moet hebben.

Toch moet hier gewaarschuwd worden tegen het te weinig doordacht overnemen van boerderij-motieven in moderne buitenwoningen. Het dorp Laren geeft in vele pseudo-boerderijen, die bij nadere kennismaking zich ontpoppen als verblijven van stedelingen op den buiten leerzame voorbeelden en het is de verdienste van den architect-criticus Hub. Hoste er op gewezen te hebben, dat men eerst en vooral er op bedacht moet zijn, dat een integreerend deel van de landmanshoeve bestaat uit den stal, meestal onder een • zelfde dak als de woning aangebracht. Het vee, dat er gehuisvest wordt, heeft veel meer lucht dan licht noodig en stelt zich dan ook tevreden met de kleine

Sluiten