Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar Denekamp het thans reeds door vreemdelingen zeer druk bezochte centrum vormt van een gebied, dat door jarenlang isolement nog veel heeft behouden, wat elders verloren ging, daar in de omliggende buurtschappen en kerkdorpen met name in Tilligte, Beuningen, Deuringen en Breklenkamp nog veel is blijven hangen van het patriarchale boerenleven, dat zoo dikwijls door dichterlijke zielen te veel ; gegeneraliseerd wordt, lijkt het me juist voor het i door het vreemdelingenverkeer zoo in trek gekomen Dinkeldorp een aanlokkelijke opgave om dit karakteristieke gewest te verrijken met een locaal Twentsch museum, ondergebracht in een „an Ort und Stelle" I beschermd „los hoes". Dit zou een prachtige aan-

• vulling zijn voor de Twentsche oudheidkamer en van I het museum „„Natura Docet". Want zor> ergens, dan

• vullen zeker in Twente cultuur en natuur elkaar aan. 1 Ik verwed er een lief ding om, dat zulk een locaal i openluchtmuseum voor heel Oost-Twente — als het .maar goed ontworpen wordt — weer een aantrekkelijkheid meer voor Denekamp zal zijn. Het zal i de belangstelling opwekken bij de bevolking voor „de j goede oude tijd". Evenals thans elke vondst op 1 natuurhistorisch gebied gebracht wordt bij Bernink, ; zal later ook menig eerwaardig gebruiks- of gereed| schaps-voorwerp zijn bestemming voorden brandstapel 'verwisselen met die. van museumvoorwerp, hetzij in 1 het gewestelijke, hetzij in het groote nationale centrale (openluchtmuseum.

Zoo heeft het schilderachtige plaatsje Wanneperveen izich ook het blijvend gemeenschapsbezit verzekerd wan zijn vermaard „Schuitehuis", met zijn ouden merkiwaardigen „klokkestoel" en aan deze bezienswaardige t dorpsmonumenten een molen toegevoegd, die door ttype en meer dan 300-jarigen ouderdom in alle opïzichten verdiende bewaard te blijven. Deze molen is woor ons land een heel bijzondere verschijning en Égeeft een getrouw beeld van het molenaarsbedrijf tuit vorige eeuwen. Een der wieken werd in het najaar 11917 getroffen door den bliksem en toen de eigenaar

Sluiten