Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch niet overal is het middel om het hooge doel te bereiken in het buitenland gelukkig/geweest.. Hiér heeft een dilettantisch overdrijven plaats gehad, daar?S is door een te ver doorgedreven specialisatie een versnippering ontstaan, die tot een opgeschroefd locaal patriottisme leidde. Het is te begrijpen, dat ook hier van den beginne moet geageerd worden tegen een verbrokkeling, welke de centrale stichting in haar grpotsche ontwikkeling zou kunnen schaden. Als men weet dat in het om zijn centraliseerend vermogen zoo bekende Duitschland voor den oorlog reeds 700 Heimatmusea werden gevonden, dan mag in onSj< om zijn particularisme even vermaard landje een „caveant consulesl" wel den verzamelaars worden toegeroepen.

Een locaal plattelandsmuseum heeft naar mijn overtuiging alleen dan reden van bestaan, als het verrijs* in een middelpunt van gewestelijk leven (bijv. Denekamp in ons land). Men begrijpt het nietwaar, menj kan het oprichten van openluchtmusea op kleine of zeer kleine plaatsen niet generaliseerend toejuichen of beoordeelen. Gerechtvaardigd zijn ze zeker, wanneer zij in hun museumaspect de physionomie dragen van het landschap, dat ze vertegenwoordigen, doqh dat door de cultuur de plaatselijke architéctoniscfif en geschiedkundige eigenaardigheden heeft verloren, wanneer ze dus een beeld vasthouden van het typisch merkwaardige locale verleden.

Ook moet niet uit het oog verloren worden, dat door den nauweren band, die er bestaat tussch^ directie en bevolking het verkrijgen van tal van voorwerpen, die het centrale Nederlandsche open* luchtmuseum op den Arnhemschen Waterberg moeilijk of slechts tegen hoogen prijs zal kunnen verkrijgen, in de gewestelijke plaatsjes veel gemakkelijker gaat. Zoodoende zouden plaatselijke openluchtmusea, voorwerpen, die zij in duplo bezitten aan het Nederlandsche Openluchtmuseum in bruikleen kunnen afstaan, zoo zouden ze in afgelegen gewesten den band kunnen vormen tusschen het Nederlandsch Openluchtmuseum

Sluiten