Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doordringen van de groote beteekenis der in Ammerland hooggehouden spreuk: „Gedenk der Vorfahren, Liebt die Heimat", dat Heinrich Sandstede, voorzitter der vereeniging „Heimatpflege" mij toezegde met de Zwischenahner in dracht naar Holland te komen om door het geven van. een gastvoorstelling in het eerste op te richten „losse hoes" van ons Nederlandsch Openluchtmuseum een blijk te geven van hun groote sympathie en levendige belangstelling in ons gröotsch \ ondernemen.

Dat was in de lustige dagen van 24—27 AugustusS 1913 op het Zwischenahner Heimatfest! Juist vier jaar geleden nu ik dit schrijf. Hoevelen, die toen met een „Hoch Holland" het besluit bezegelden, zullen thans nog in leven zijn? Wanneer zullen inderdaad de Ammerlanders weer hun plattdütsche tooneelvoorstellingen geven in hun voorbeeldig Heimatrnuseum ? \ En zal de tijd 'ook eens komen, dat de talrijke logeer-1 gasten van de Lutte en Denekamp met de Tukkers! uit het Dinkelland in een eigen Twentsch los hoesJ op de deel zullen genieten van hun voortreffelijk samenspel? Och, eens zal er toch weer een tijd van verbroedering der volkeren moeten komen, eens zal? het prikkeldraad aan de grens opgeruimd zijn en dej wachten opgeheven. En daar het Twentsche hallehuisf uit de omgeving van Denekamp als vertegenwoórdiger van het Nedersaksische hoevetype slechts in enkele ' details verschilt — hoofdzakelijk te zoeken in dakconstructie en wind veer versiering, — het dialect zeer. veel overeenkomst heeft met het AmmerlandscheJ althans goed verstaanbaar is, daar zullen echte „deel ~1 stukken als „Die Aukschon" en „De Freewarwerj vol oude gebruiken en plaatselijke zegswijzen, zeker in Overijsels Noord-Oosthoek even groot succes hebben, als in het hartje van het aan de provincie Groningen grenzende Ammerland.

Ook voor het Nederlandsche Openluchtmuseum geeft het Zwischenahner boerenhuis heel wat te leeren. Niet| het minst door den voortreffelijken aanleg van den bijl de hoeve behoorenden „krüdhoff", den „HoppenhofF

Sluiten