Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende streken van ons vaderland hebben periodes gekend, waarin groote uitgestrektheden beplant waren met kruiden, die in de pharmacie tot heil van de menschheid werden gebruikt. Een halve eeuw geleden had bijv. Noord wijk — het centrum der Nederlandsche kruidencultuur — 50.000 Rijnlandsche Roeden beplant met allerhand gewassen, die natuurlijk met hun kleurige akkers „la note gaie" gaven aan dit strookje binnenduingrond. De oorlog, die ons dwong op eigen kracht te drijven, heeft ook een opleving der kruidencultuur tengevolge gehad en het zou me niet verwonderen, als in komende jaren sommige thans nog weinig biedende dorpjes in den bloeitijd der geneeskruiden duizenden vreemdelingen lokten met geurige muntakkers, met velden hoogstengelige vingerhoedskruiden, orchideeën, papavers of doornappels. De cultuur is nog maar in opkomst, maar het jongste verslag signaleert toch reeds plaatsen, die beloften geven zich te ontwikkelen tot centra van de teelt der Nederlandsche artsenijgewassen. Als zoodanig worden genoemd Elburg, Winschoten en Meppel. Een der belangrijkste thans reeds bestaande kruidtuinen is die van de Kneippsche badinrichting te Heerlen, waar de broeders aanzienlijke hoeveelheden artsenijgewassen teelen in niet minder dan 90 variëteiten. In het heuvelige akkerland van den Denekampschen Austiberg verscheen in den zomer van 1917 voor het eerst de doornappel met zijn groote blankewitte bloemkelken als „cultuurplant". Zoo zal de opmerkzame toerist op zijn zwerftochten in verschalende plaatsen de oude boerenplanten en de wilde bloemen vinden op akkers en velden, die naar ik hoop in een „kruidhof" op het Openluchtmuseum vertegenwoordigd zullen zijn ten bewijze, dat de Nederlandsche stichting evenals de reeds bestaande buitenlandsche een cultuurplaats is voor plattelandsheemschut in de breedste beteekenis van het begrip. Immers die „kruidhof" zal deskundigen opwekken de plantlore als de kennis van de betrekking der plant tot volksleven en volksgeloof te beoefenen, waardoor

Sluiten