Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgericht, dan die welke strekken om het terrein aan zijn bestemming — om voor openluchtmuseum te dienen — te doen beantwoorden.

Lang voor er sprake van was, dat de Waterberg een rol zou spelen in de Nederlandsche beschavingsgeschiedenis, toen zelfs Arnhemmers het terrein niet eens bij naam kenden, heb ik reeds de schoonheid er van leeren waardeeren. Ik ben er dikwijls heengegaan om me met de natuur van zijn bosschen en-weiden één te voelen, ik heb er doorleefd de emotie der niet door menschen opgezochte natuurintimiteit. Ik heb er gedoold langs brand- en heiwegen, waar het oranjegoud van Cantharellen me tot de studie der paddenstoelen bracht. Ik heb er het geboomte zien groeien en er de uitgestrekte zandstuivingen door wijs beleid aan banden zien leggen.

En dat verrukkelijke terrein zal nu als kader, als levendgroene natuur-architectonische vitrine dienen voor een op streng-wetenschappelijken grondslag gevestigd, ook voor het leekenpubliek boeiend, openluchtmuseum.

De opgave is grootsch en veelomvattend I Maar alle factoren voor het welslagen zijn op den Arnhemschen Waterberg aanwezig. Eerst in later jaren, wanneer ook bij ons de waardeering zal gegroeid zijn voor het volkseigen cultuurbezit, evenals die thans reeds vrij algemeen aanwezig is voor onze nationale natuurmonumenten-rijkdom, zal het groote thans nog niet te omlijnen nationale belang worden ingezien van zulk een stichting als ons Nederlandsch Openluchtmuseum. Teruggekeerd uit het buitenland, waar ik de meeste openluchtmusea bestudeerd heb om fouten, die van zeer verschillenden aard en graad elders gemaakt zijn, niet in Nederland over te nemen, kan ik op grond van eigen aanschouwen beslist getuigen, dat het afgestane terrein èn door ligging, èn door geboomte èn door bodemconfiguratie het allerschoonste is, wat men zich in Nederland voor een dergelijk ondernemen wenschen kan.

De heer F. A. Hoefer, de enthousiaste pleitbezorger,

Sluiten