Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogstbelangwekkende verdwenen of verdwijnende kleederdrachten. In aansluiting met deze afdeeling zal het museumgebouw tevens ook de geleidelijke ontwikkeling te zien geven van het vervoer ten plattenlande. De directie heeft reeds een bijzonder fraaie verzameling van gewestelijke boerenwagens met geschilderde en gebeeldhouwde kratten van arresleden en karossen, hooiwagens en sjeezen, sociables en diligences, terwijl als aanvulling van het oude verkeer, ook een overzicht wenschelijk is van de nieuwe verkeersmiddelen, zooals die zich ontwikkeld hebben, van het oogenblik af, dat de mensch macht over het mechanisne kreeg, tot fiets en motor zich vertoonden in de meest afgelegen dorpjes. Immers het Nederlandsche Openluchtmuseum is er niet alleen voor ons geslacht, maar zeker nog meer voor onze nakomelingschap. De A.N.W.B. heeft onder leiding van wijlen Daam Fockema reeds een schitterend Bondsmuseum gesticht en in uitzicht gesteld, dat ook deze merkwaardige en leerzame verzameling ondergebracht zal worden op de plaats, waar de bezoeker het meest overtuigd zal worden van het fèit, dat het rijwiel als een maatschappelijke weldaad krachtig heeft ingewerkt op de beschaving van de plattelandsbevolking, dus in het hoofdgebouw van de Nederlandsche Universiteit onzer Volksbeschaving, in het centrale Nederlandsche Openluchtmuseum.

Zoo zal het Nederlandsche Openluchtmuseum als een apotheose van onze landsiiefde blijken een school te zijn — meer misschien nog dan een conserveerend museum — voor een krachtige nationale opvoeding van ons volk, welke een der voornaamste voorwaarden en waarborgen is voor het juist vervullen onzer grootsche internationale verplichtingen — straks na het sluiten van den wereldvrede.

Want" — schreef professor los Schrijnen aan het slot van zijn groot werk „Volkskunde", dat hij opdroeg aan de bevolking van Groot Nederland, j hereënigd in dagen van beproeving, — „blijft de volkscultuur, ongeacht het ruwe van vele harer

Sluiten