Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestanddeelen kerngezond en krachtig genoeg om aan de hoogere beschaving steeds nieuw voedsel te schenken, dan blijft het nationale .organisme ook krachtig genoeg om voldoende weerstand te kunnen bieden aan de aanlokselen eener vreemde landscultuur, die moet voeren tot het verlies van eigen zelfstandigheid. Vreemd cultuurgoed is smet noch schande, maar de eigen beschaving moet krachtig genoeg blijven om dat vreemde cultuurgoed aan zich te assimileeren en om te smelten en daarom moeten wij voeling houden met de voorvaderlijke ondercultuur, heilig erfdeel, vast en onschatbaar onderpand onzer nationale onafhankelijkheid."

Door mijn inzichten te toetsen aan het oordeel van verschillende deskundigen heb ik getracht een terreinoverzicht te krijgen van de nationale vaderlandswaardeering, die de heemschutbeweging in haar algeheelen veelzijdigen omvang ten gevolge heeft. Het overzicht, dat ik gegeven heb, beoogt slechte-hcrj gebied globaal in kaart te brengen. Moge een groote schare ter zake bevoegden in nadere detailstudies en betoogen, in populaire verhandelingen en rijk geïllustreerde causerieën de aantrekkelijke onderdeden van het groote arbddsveld, dat ons mooie Nederland ons ter bewerking voorlegt, behandelen op een wijze, die ook het groote publiek warm maakt voor veel, dat thans nog maar in eng-besloten vereenigingsknngen Jbelangstelling waardig wordt gekeurd. ) Maar laten we ons dankbaar herinneren, dat het algemeene vraagstuk der bescherming en aankweeking van ons nationaal schoonheidsbezit en van onze volkseigen cultuur, zoowel de meest vooraanstaande schoonheidsminnaars mobiel heeft gemaakt, als de oudheidkundigen deed optreden tegen wat een hunner voorvechters zoo kernachtig betiteld heeft: „Holland op zijn Smalst."

Het door mij geschetste nog niet krachtig georganiseerde vereenigingswezen, waarin zoovele bonden de leiding voor een bepaald onderdeel voor zich eischen, ziet zijn aanhangers met den dag in getal

Sluiten