Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT HEDEN VERSCHENEN DE VOLGENDE □ RIJK GEÏLLUSTREERDE WERKEN: □

no. i. Ons mooie Nederland I. Gelderland I door d. j. van der ven,

322 bladzijden met 86 afbeeldingen naar photographische |

opnamen f *,5°

In prachtband met goud f 2-—

ENKELE PERSSTEMMEN:

Een aardia boekje, dat juist op tijd komt; Immers we kunnen als \ eenUchtzijdi van den oruweHjken wereldoorlog boeken, dat de Hollan-1 ders door hem tdt de ontdekking van menig schoon plekje Wnnenl onze eiqen grenzen zijn aekomen. De schrijver to een man van grootej belezenheid en goeden smaak, die al de stroominoen in onze maatschappij volgt en zelfs helpt vormen en daardoor over allerlei weet 1 to nraten: iournalistiek van de beste.soort. . f

te praten, lournai r SchuiUng in m „Tijdschrift voor Geschiedenis, Land en Volkenkunde".

Dit boek vol liefde voor ons eigen land door den heer Van der Ven oneven is een monument. Er zal invlöed van^an, invloed ten

B°Een aangename verrassing echter was het. dat de uitgever voor •del bewCTking van dit deeltje zijn keuze deed vaUen op een voor_d.e taak zlo bij uitstek berekend auteur als de heer D- ]. van der Ven. Men zSS kunnen zeggen: voor zulk werk bezit de heer Y*?** vereischte hoedanigheden en noa eenige andere. Hij to botanicus, S vervalt niet in de fout van sommige plantenliefhebber om, al| Unas den grond naar planten zoekende, het lamiechap niet te zien |1 hl? to een liefhebber van oudheidkunde, wten geen nasnuffelen inl Eöeken enpapieren te veel is; en zijn allerlei ontwerpen aanroerende causerieën hebben een aangenamen en onderhoudenden stijl.

In Gelderland ia hit thuis als weinige andere. . .„ A

in ueiaenauu i p^f Valckenier Kips in JDe Tijdspiegel ■ i

schoonheden van elfen land weer een. te ontsluieren en opntouwte| ontdekt Wanneer men hem leest, dan is de titel van zijn boek :

STffi wanne"? ze' onsmet en de rif van ba"

een Vari der Ven wordt voorgehouden. Dit is dus een boek van be-|

^^iïNetotètde „Pvov. Overijselsche en Zwolsche Crt." J

Sluiten