Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no. 2. Het wondere Leven der

Paddenstoelen door d. j. van der ven,

284 bladzijden met 82 afbeeldingen naar photographische

'natuuropnamen f 1.50

In prachtband met goud f 2.—

ENKELE PERSSTEMMEN:

^--Sshrilver's enthousiasme proeft ge op iedere bladzijde; zijn „ignus ardens" brandend vuur zal niet nalaten de lezers te boeien van 't begin tot 't eind. Wie het boek leest zal met andere oogen door het herfstbosch wandelen. Het zal u als een groote openbaring zijn, wanneer ge geluisterd hebt naar den profeet Van der Ven. Ieder mensch, die aanspraak maakt op algemeene ontwikkeling — en wie doet dat tegenwoordig niet ? — moet zoo'n boek voor 95 cents koopen. Hij zal er lezende van genieten en al genietend uit leeren. Hij zal herlezen en zijn geest zal zich rijker weten. J. B. Bernink' in „Tubantia".

Het bovengenoemde boek is wel geen phytopathologisch werk, maar -het behandelt toch 'eene groep van organismen, waaronder er verscheiden zijn, die oorzaak van plantenziekten kunnen worden. Het beval omtrent de paddenstoelen zeer veel lezenswaardigs, op een aangename manier voorgedragen en een tachtigtal mooie platen. Wie belang stelt in de phytopathologie, zal er veel wetenswaardigs in lezen o. a. over de zwammen, die oorzaak zijn van de sterfte van boomen, 'over heksenbezems, moederkoren en andere plantenziekten ; ook over de pogingen, die zijn aangewend om schadelijke insecten door middel van op deze paratiseerende zwammen te dooden.

Prof. Ritzema Bos in „Het Tijdschrift over Plantenziekten".

1 Alles met alles beveel ik dit boekje gaarne aan, vooral ook omdat ik verwacht, dat de lezers er door aangespoord zullen worden om nog wat meer van die belangrijke planten te weten te komen.

Jac. P. Thijsse in „De Amsterdammer".

^Alhoewel het boek dus in letterlijken zin geen „handleiding" is voor hen, die paddenstoelen willen bestudeeren alleen in hun vormen en 'namen, is,het toch (of misschien zelfs juist daarom!) een aanwinst .vóór natuurliefhebbers. De auteur wandelt rond op het gebied der zwam-wetenschap en vertelt een massa wetenswaardigs in den vorm van causerieën. Hij heeft daarbij enkele problemen speciaal ter hand genomen, naast de noodige algemeene opmerkingen, die een leek in staat stellen zich een voorstelling te vormen-van bouw, indeeling, beteekenis voor de natuurhuishouding.

P. van Olst in „De Nieuwe Amsterdammer". „

De titel duidt reeds aan, dat wij een boekje hebben van een schrijver, die met meer dan gewone kennis, die met liefde over zijn onderwerp schrijft. De eerste afdeeling bevat niet minder dan 80 afbeeldingen naar fotografische natuuropnamen, zoo mooi en zoo goed, dat het ons ook „wondert" hoe net mogelijk is zoo'n wijze van uitgave te geven voor zoo'n geringen prijs. Het kleine boek je in de bekende MeulenhoffEditie behoort bij iedereen, die buiten woont of buiten komt.

„Chemisch Weekblad".

Sluiten