Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no. 4. Bloemen. Als onze wilde Planten vertellen konden van Volksgewoonten en Volksgeloof.

Plantlore door D. J. VAN DER VEN, 263 bladzijden met 65 afbeeldingen naar photographische natuuropnamen f 1.50 In prachtband met goud f 2.—

ENKELE PERSSTEMMEN : In de Meulenhoff-Editie verschijnen boeken, rijk en goed geïllustreerd, die het voor velen een vreugde kan zijn te bezitten. Zij zijn Schreven door D' I" van der Ven' een man> die blijkbaar vreugde heeft aan schoonheid en poëzie, voor wien een bloem een levend wezen is, dat zijn geheimzinnig teven leidt onafhankelijk van der menschen woelen en werken, dat in en van dit leven geniet, en, de eeuwen door, van allerlei aan eenvoudige menschen te vertellen had. Van der Ven vertelt ons wat de klokken zingen en wat de steenen uitademen en wat de bloemen uitgeuren en uitkleuren en wat de paddenstoelen fluisteren en dat hif zoo verschillende taal verstaat, dankt hij aan kennis, maar bovenal en allermeest aan liefde.

E. C. Knappert in „Leven en Werken". Na zijn zingende klokken komt de stoere werker en rustelooze zoeker D. 1. van der Ven met geurige bloemen, waarvan hij veel aardigs en belangwekkends vertelt. Dr.EdwardB. Koster in', fieKunsf'7 Maar veel sterker is het misnoegen van dezen trouwen wachter over onze natuurmonumenten tegen de rooiers van de veldbloemen, nier met ernst, daar met gemoedelijken spot of scherpe ironie gispt tiij in verschillende deelen van dit boekje de plunderzucht der wandelaars, die planten uitrukken uit baldadighèid. heele bloemenvelden . wegplukken uit ruwe begeerigheid, de zeldzaamste planten uitroeien uit onwetendheid. Moge door algemeene verspreiding dit even fraaie als goedkoope boekje ook in dit opzicht doel treffen ten bate van het vaderlandsche natuurschoon. J. M. SterckProot in „Van Onzen Tifd".

Mooi werk! En 't werd ti|d, dat we in "onze taal zoo iets kregen. En wat de tekst betreft, Van der Ven is een dichter, die de dingen mooi ziet en mooi zegt. Maar wat deze uitgave bijzonder Interessant maakt, het is geen plantkunde, maar plantlore.

B. Boon in „Onze Tuinen". In de kringen der natuurliefhebbers zal „Bloemen" aan een geVoelde behoefte ongetwijfeld tegemoet komen. De heer Van der Ven lieeft blijkbaar niet de pretentie een wetenschappelijk gevormcMolklonst te willen zijn.; hij vertelt op sympathieke en eenvoudige wijze, zoodat men de altijd groote volksvereering voor de wilde planten volkomen begriipen leert. „Soerabajasch Handelsblad".

*t Is-alles heusch en waar, wat hij van zijn lievelingen vertelt en het staat op de hoogte der tegenwoordige wetenschap en wanneer hij *t over volksoverleveringen en oude gebruiken heeft, kun je er op aan, dat |e hier geen fantasie voor waarheid gegeven wordt, 't Is alles, herhaal ik op de hoogte van jullie tijd en toch zie je telkens door een prachtig decor van natuurweelde het lang verleden, de dagen van „er was ens".

De prijs is voor wat men koopt werkelijk niet hoog, zoodat eigenliik de meesten van jullie het zich zelf wel in eigendom kunnen aanschaffen of anders op het verlanglijstje voor Sinterklaas, Kerstmis of verjaardag plaatsen. j0lu Been in „Jeugd".

Sluiten