Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no. 7. Vogelleven in Nederland

door A. B. WIGMAN, 224 bladz. met 62 photographische

natuuropnamen f 1.50

In prachtband met goud f 2.—

ENKELE PERSSTEMMEN:

De tekst, boeiend en pakkend geschreven, is van een der eerste vogelkenners in Nederland. De illustraties zijn in één woord onovertrefbaar. „Nieuws van den Dag ,

Er is in de Meulenhoff-Editie een interessant deeltje verschenen Óver -Vogelleven in Nederland".

Een groot aantal — 68 - prachtafbeeldingen naar photographische natuuropnamen doen het boekje te meer aantrekkelijk zijn. Maar de boeiende wijze, waarop de heer Wigman over Vogelleven vertelt, bliift hoofdzaak. Wie met het lezen van het boekje begint, zal net tot de laatste bladzijde lezen. „Nieuwe Arnhemsche Courant.

Bij ieder, die het boek ter hand neemt, zal liefde gewekt worden èn Mi den gerijpten geest zal smaak en schoonheidszin er door gediend. De heeren Heimans en Thijsse worden belangrijke figuren voor ons intieme cultuurleven; de heer Wigman aluit zich met zijn Vogelleven" bij hen aan. Het boek wil ons in 150 bladzijden de vogels doen kennen, zooals zij in ons land voorkomen „bil huis ,

in het bosch", „in open terrein", „in ons polderland", „tusschen riet en biezen" en „als tuin- en zeevogels". „Buiten .

De boekjes der Meulenhoff-Editie zijn juweeltjes: de uiterlijke verzorging wat tekst en afbeeldingen betreft voldoet aan de hoogste eischen en de inhoud, aan deskundigen toevertrouwd, is ongemeen

'"'t/oqefleven in Nederland" is een belangwekkend nummer. De photographische natuuropnamen zijn keurig gereproduceerd, en de tekst boeit, of het een roman ware.

Wii denken bij een boekje als dit allereerst aan het nut, dat het ondérwiis er van kan trekken. Het jongste verslag, der inspecteura van het lager ondérwiis behandelt uitvoerig de natuurkennis op de i lagere school en was niet onverdeeld prijzend. Indien - zoo dachten we — de onderwijzers „Vogelleven in Nederland'lazen, hoe zou dit hun onderwijs ten goede komen, hoeveel frisscher, levendiger en kleurrijker zou het worden. Ook voor wie, buiten het onderwijs, belang stellen in onze fauna, ia Wigman'a werkje een blijde verraasing. «Het »uis3ezm .

De voael-literatuur in Nederland is vermeerderd met een boekje, dat daarvan een zeer verblijdende aanwinst uitmaakt. Zoo prettigonderhoudend en vol warme natuurliefde schrijft Wigman, dat hij belangstelling moet wekken ook bij diegenen» 41e, als " buiten loopen, niet zien wat er om hen heen is, behalve dan de huizen en de menschen. Het boekje bevat 68 foto's naar de natuur een verzameling zoo uitstekend! dat ze gerust kan worden vergeleken met de Engelache aeries door Gowans en örav uitgegeven. Deze verzameling heeft dit boven genoemde Engelache voor, dat grootere cHché 's zijn gebruikt, hetgeen de duidelijkheid zeer ten goede komt. We treffen hier prachtige foto's aan. „De Nieuwe Courant.

Sluiten