Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Want alles is duur en nog blijven deprijzen stijgen. Gelukkig degenen, die er bijtijds voor *gezorgd hebben een en ander aan te koopen, om daarmede een reserve aan te leggen in tijden van nood en ellende, die ons land niet gespaard zullen blijven.

Al deze overwegingen brachten mij er toe dit werk samen te stellen in de hoop de huisvrouwen — al weten zrj dat alles ook nog zoo goed — hiermede een goeden dienst te bewijzen. Die het nog kan doen, zorge voor geringe voorraden. Zij zullen te pas komen. Men zij bovendien zuinig!

EENHEIDSRECEPTEN.

In dezen eigenaardigen distributietifd moet de huisvrouw niet alleen op alles bedacht zijn, maar zy dient ook te rade te gaan met prijzm, het gebruik van gas, den aanvoer van groenten dan de z.g. stalletjes met de jaargetijden enz. (Nu ift dit neerschrijf is het half Juli 1918 en zijn de malsche, jonge groenten zoo goed als afgeloopen).

Buiten de bovengenoemde bezwaren ondervindt de huisvrouw nog ftndere beperkingen. | D& artikelen, die in de bekende „Crisiscouranten" voorkomen en door de Regeering geprijsd zijn, zullen wel dikwijli door haar gewenscht worden, maar zij stuit dan weer op de moeilijkheid, dat zij zich moet houden aan de bons, aan de prijzen en aan de verkrijgbare consumptie-artikelen.

Sluiten