Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zwellende' ademtocht begint Der lange strofen teêr geheim — Dan roept de zee haar ruischend rijm Dan fluit zijn hoog refrein de wind.

Wij liggen als gekamerd in den vreê Van blauwe lucht en zonneschijn. Achter de wuivende duinenlijn Stoeien de wind en wilde zee.

(Uit: Oarmina.)

EEN OUD LIED

Ik zag uw ziel in oogenschijn Beluistren als een schoon verhaal Dit oude lied in vreemde taal, Dus mag het niet vergeten zijn :

Zoo vele lange dagen scheen De heete zomerzon: De wateremmer in de bron Schuurde langs 't droge steen.

De laatste straal der zon verblonk, De maan besteeg haar volle wacht. „Ik kan wel voor éen zomernacht Buiten mijn avonddronk.

Maar waar vind 'k water voor de bloem Die 'k draag zoolang ik 't leven weet, Op aller dagen simpel kleed Als eengen witten roem ?"

Sluiten