Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O ! laat ons dan van Hem getuigen : Voor Hem zich alle knieën buigen! Al 't leven, 't zijnde, ontspruit aan Hem, Keert weêr bij d'oproep Zijner stem ! Want de Almacht zelf leeft hier verholen, Heeft zich in machtloosheid verscholen!

Kindeke teeder, Zie op ons neder, Mildlijk ontsluit Lieflachende oogen. Godlij k meêdoogen Straal op ons uit!

Laat ons U kussen, Kussende sussen 't Leed dat ons wondt! O ! laat ons plukken Hemelsch verrukken Van Uwen mond!

Doe aardsch beminnen Weêrglans gewinnen Dier minne puur, Die het beveilge Loutere en heiige, Als goud in vuur!

Doe nieuw verlangen Bloeien in zangen Hemelsch van klank . . . Zóó Schoonheid rijze, Naar englenwijze Lof, prijs en dank !

Sluiten