Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G L. GONGGRIJP

UIT: AQOKA

(Acoka-wardhana Maurya, koning van Magadha, keizer van Indië (3" eeuw v. Chr.) wordt door een bedelmonnik tot het Boeddhisme bekeerd. Deze monnik heeft eerst gevangen gezeten, omdat hg weigerde, te bidden voor het welslagen van een veldtocht, dien de koning ging ondernemen.)

De monnik komt. Met neergeslagen oogen, Stil en gelaten, staat hij voor den koning.

A 9 o k a.

Eerwaarde monnik, gij zijt vrij. De monnik, zwijgend, neigt zacht met het hoofd. A 9 o k a.

Maar vóór

Gij van ons heengaat, zou 't mij hef zijn, als gij — Een gunst, of een geschenk, zoudt willen vragen.

T i s s a.

Hij slaat zijn oogen op ... Er is een glans in,

En even is 't, alsof een glimlachover

Dat onbewegelijk gelaat zal komen...

Dan zegt hij, langzaam en met zaehten nadruk:

Ik vraag om beide : als gunst, u een verhaal

Te mogen doen, en als geschenk, Heer, uw

Aandachtige gehoor.

Sluiten