Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOE KEUR IK KOSTBAAR ALS ANTIEKE GEMMEN

Hoe keur ik kostbaar als antieke gemmen Weer nieuwe kleuren voor mijn klmkgedicht, Klanken die met mijn stemming samenstemmen En mijn verbeelding beelden voor 'tgezicht;

Woorden die 't woelen der gedachten temmen Tot rythme en zang in vormschoon evenwicht, Rijmen die 't stroomen van de ziel niet stremmen, Maar wieken aandoen van muziek en licht.

Des dichters werk is vreemd en wonderbaar: Hij voelt vocalen niet als klank alleen, Klinkend als koper, luit of veêl en snaar;

Hem branden kleuren door die klanken heen,

Geluid legt hij in tinten op, en voor

't Gezicht is kleur, wat klanken zijn voor 't oor.

(Uit: De Beiaard 1917).

ZWERVER

Ik ben niet voor vrede geboren, Voor vreugd aan een rustigen haard:

'k Moet zwerven en heb mij gezworen: Ik wandel tot de einder der aard.

Ik wandel en weet van geen rusten;

Ik ga zoo verblijd sinds ik vlood. Ik lach met uw liefde en uw lusten,

Mijn broeders, die ginds mij noodt.

Sluiten