Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet pijnlijk is en geen verwondingen worden veroorzaakt. Een tweede gevolg van het streven om bij het boksen verwondingen te voorkomen was het stellen van regels, welke bij de beoefening moeten worden gevolgd.

Wat de beteekenis van het boksen als lichaamsoef eningbetreft zij op den voorgrond gesteld, dat, evenals alle andere sporten, ook het boksen in de eerste plaats een amusement is. Het zal ook het meeste worden beoefend door hen, die daarvoor lichamelijk en geestelijk het beste geschikt zijn en aan wie dus deze sport het meeste voldoening en het meeste genoegen schenkt

Voorts vergt het boksen in zeer sterke mate verhoogde werking van de organen voor bloedsomloop en ademhaling door de zeer groote hoeveelheid arbeid, zoowel lichamelijk als geestelijk, die dikwijls langen tijd achtereen wordt gepresteerd, zoodat het uithoudingsvermogen zeer sterk wordt ontwikkeld. Hierin is, naar het ons voorkomt, een der belangrijkste voordeden gelegen uit een militair oogpunt

Wat de spierontwikkeling betreft, ondergaan vooral de beenspieren, de strekspieren van de armen en de groote borstspieren den invloed van het boksen, terwijl ook de rompspieren niet werkeloos blijven en zoowel bij het toebrengen van de stooten als bij het ontwijken en ontduiken van stooten in actie komen. Eene speciale training voor de buikspieren is voorts noodzakelijk teneinde zich minder gevoelig te maken voor stooten in den maagkuil en den buik.

Het boksen echter vormt geen middel voor stelselmatige li chamelijke opvoeding, zooals m. i. volkomen ten onrechte zoo dikwijls wordt beweerd door al te groote enthousiasten voor deze sport. Deze omstandigheid komt intusschen geenszins ten nadeele van zijn waarde als sport. Immers zij is inherent aan het begrip sport. Bij eiken tak van sport treft men in meerdere of mindere mate het bezwaar aan, dat zij het lichaam slechts eenzijdig oefent, dat verschillende lichaamsdeelen voortdurend op dezelfde wijze worden bewogen en dus slechts speciale bewegingen worden aangeleerd, bewegingen, die meestentijds in het dagelijksch leven weinig voorkomen. En zoo zal ook het boksen slechts kunnen leiden tot eenzijdige lichaamsontwikkeling. Van

Sluiten