Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene stelselmatige, harmonische lichaamsoefening is geen sprake. Niet alleen, dat het boksen niet kan bijdragen tot een volkomen doelmatige lichaamsontwikkeling, vooral watdespieren betreft, een veelvuldige beoefening van het boksen heeft in dit opzicht zelfs een nadeeligen invloed en het is volkomen onjuist te beweren, dat het boksen ons een schoon, welgevormd lichaam zou geven.

Teneinde zooveel mogelijk tegen een kaakstoot gedekt te zijn, moet de voorste schouder (gewoonlijk de linker) omhoog gebracht worden, terwijl de wervelkolom in het borstgedeelte voorwaarts is gebogen, zoodat de rug rond wordt; beide schouders worden voorts in sterke mate voorwaarts gebracht om de ellebogen voor het lichaam te kunnen brengen, een enanderteneinde den maagkuil en de ribben te dekken. Ten slotte worden de groote borstspieren in sterke mate en krachtig samengetrokken, zoowel in de stelling, als bij het toebrengen en het afweren van stooten, terwijl de schouderbladen eveneens voortdurend buitenwaarts — dus niet gefixeerd — zijn geplaatst. Een en ander veroorzaakt dan ook op den duur naar voren geplaatste schouders, ronden rug en smalle ingedrukte borstkas.

Maar er is meer; door de groote inspanning, die deze tak van sport van het lichaam vergt, kan zij alleen zonder nadeel worden beoefend door hen, wier inwendige organen, waaronder vooral het hart, volkomen gezond en bijzonder sterk zijn. Het boksen is dan ook volkomen ongeschikt voor een algemeene beoefening door jeugdige personen, bijv. op de scholen, iets wat het gemeen heeft met andere sporten als worstelen, oefeningen aan rek, ringen en brug, gewichtheffen, enz., te meer, waar gevaar voor overdrijving en dus voor overinspanning niet is uitgesloten; ook dit gevaar is, nog zonder dat sprake behoeft te zijn van wedstrijden, inherent aan sportbeoefening.

Moeten nu de genoemde bezwaren een reden vormen om het boksen in het algemeen te ontraden ? Moet men met vage en bovendien onjuiste argumenten de propaganda voor het boksen bestrijden? Geenszins; maar ik wenschte wel voor de gevaren te waarschuwen omdat het ook hier struisvogelpolitiek zou zijn die nadeelen niet te willen zien of zelfs te ontkennen. Un homme averti en vaut deux! Voor velen zullen de voordeelen, welke

Sluiten