Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het hoofd wordt eenigszins naar voren gebogen om de kin achter den opgetrokken linkerschouder te dekken.

Intusschen van een stelling, die voor iedereen en steeds dezelfde is kan geen sprake zijn. Reeds werd gezegd, dat zij afhangt van bouw en inzichten van den bokser (een leerling bedenke dat hij nog geen bokser is) doch ook gedurende den strijd wijzigt zij zich, door voortdurende bewegingen van armen en beenen, van het geheele lichaam, onophoudelijk. Men moet geheel los staan, in deze houding moeten alle spieren zooveel mogelijk ontspannen zijn, zij mogen nooit krampachtig gespannen zijn en het geheele lichaam en elk lichaamsdeel afzonderlijk moeten van uit de stelling op elk moment tot elke mogelijke beweging in staat zijn.

Deze, voor het boksen gunstige, houding is voor een vrije ademhaling gedurende het boksen ongunstig en zal op den duur op den lichaamsvorm een nadeeligen invloed kunnen hebben. Het eerste voorkome men door gedurende het boksen, zooveel de partij dit toelaat (dus op een veiligen afstand van den tegenstander) de borst naar voren, de schouders naar achteren en omlaag te brengen, het tweede door aan het einde van eene boksoefening eenige rug-, schouderblad- en buikspieroefeningen te doen.

Men oefene nu en dan ook in de stelling met het rechterbeen, voor.

DE BEENBEWEGINGEN.

Van uiterst belang voor den bokser is de beweging der beenen, het zoogenaamde voetwerk. Zoowel bij aanval als bij verdediging hangt van de beenen zeer veel af. Van de juiste plaatsing der beenen zijn de standen debewegingvandenrompafhankelijk en deze bepalen weervobr een grootgedeelte juistheid en kracht van den stoot of zekerheid en afdoendheid van de wering of de ontwijking. De bewegingen moeten steeds licht en vlug zijn zonder ooit de vastheid van den stand of het evenwicht te benadeelen. De voeten moeten elk moment verplaatst kunnen worden, mogen niet als 't ware aan den grond kleven, doch nooit langer dan een oogenblik en nooit meer dan absoluut noodzakeis mag één voet den grond geheel verlaten. Tegelijk of beur-

2

Sluiten