Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar het hoofd van den tegenstander, dan heeft men een tijdstoot toegebracht (fig. 26) *)•

Een bijzondere vorm van tijdstooten zijn de kruisstooten. Men onderscheidt binnen- en buitenkruisstooten.

Brengt men, tegen een hoogen aanval met een linkschen rechten stoot het hoofd een weinig naar links, zoodat de aanvallende arm juist over den rechter schouder en naast het hoofd voorbijschiet en brengt men den aanvaller met de rechtervuist buiten zijn arm om een stoot naar het hoofd toe, dan noemt men dit een rechtschen buitenkruisstoot (fig. 27). Fig. 30 laat zien, dat het goed optrekken van den linkerschouder bij een aanval met een linkschen rechten stoot het toebrengen van den buitenkruisstoot onmogelijk maakt.

Brengt men het hoofd wat verder naar linksen stoot men rechts, zóó, dat de rechterarm tegelijkertijd den aanvallenden arm naar buiten drukt, dan heeft men een rechtschen binnenkruisstoot toegebracht (fig. 28). Bij den laatsten zij men er op bedacht, dat men in een gunstige positie komt voor een stoot met de rechtervuist van den tegenstander, waartegen men zich dan ook met de vrije linkervuist moet dekken.

Op een rechtschen stoot is de beste tegenaanval de linksche btnnen-krulsstoot, waarbij men er weer om denke tegen de linkervuist van den tegenstander te dekken.

NA-AANVALLEN.

De verdediger zal het bij een eenvoudige verdediging zelden laten, omdat verdediging alleen nooit kan leiden tot de overwinning en hij door een goede verdedigingsbeweging gewoonlijk in een gunstige positie komt om aan te vallen.

De vorm van den na-aanval hangt grootendeels af van den vorm van den aanval en van dien van de verdediging tegen dien aanval. Heeft men, ter verdediging, een grooten sprong achterwaarts gemaakt, dan zal het niet mogelijk zijn den aanvaller onmiddellijk daarna een stoot toe te brengen. Overigens kan op elke verdediging een nastoot volgen.

') Om het verschil te demonstreeren tusschen een tijdstoot en een gewone wering met nastoot is fig. 29 opgenomen, waarop de aangevallene de linksche rechte stoot naar het hoofd eerst weerde en thans nastoot.

Sluiten