Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. VECHT- EN WEDSTRIJDBOKSEN.

Aan het begin van dit werkje werd reeds gezegd, dat het verschil tusschen spel- en vechtboksen hierin bestaat, dat men bij het laatste tracht den tegenstander zoodanig te treffen of uit te putten, dat hij op een gegeven oogenblik niet meer in staat is den strijd voort te zetten.

Dit bereikt men onder anderen door de handen niet of dun te bekleeden. Verder brengt men bij het vechtboksen de stooten ook zoo krachtig mogelijk toe en bereikt dit door het lichaamsgewicht in den stoot te doen meewerken. Door strekken van beenen en romp of door draaien heeft het lichaam een zeker arbeidsvermogen gekregen, dat, wanneer de stootarm op het moment van treffen in schouder- en ellebooggewricht wordt vastgezet, in den stoot tot uiting gebracht wordt en op zichzelf reeds voldoende kan zijn om den tegenstander buiten gevecht te stellen.

Doch bovendien tracht men nog, dien stoot toe te brengen op bepaalde, zeer kwetsbare plaatsen van het trefvlak. Deze zijn de zoogenaamde „Knock-outs" (eindstooten) en zij treffen den tegenstander tegen de hoeken van de kin (waardoor een geringe hersenschudding ontstaat, die den tegenstander eenige oogenblikken het bewustzijn doet verliezen) of in de maagstreek (waar een bepaald gedeelte van het zenuwstelsel wordt getroffen met tijdelijken hartstilstand en bewusteloosheid tengevolge). Ook de zijden (korte ribben), de keel en de neus zijn plaatsen, die een zekeren voorkeur genieten. Een stoot op een van die plaatsen beneemt den tegenstander den adem of belemmert zijn ademhaling, benadeelt hem dus in een van de voor het boksen belangrijkste functies. ■

Het wedstrijdboksen houdt het midden tusschen spelboksen en het eigenlijke vechtboksen. Waar bij het vechtboksen (in een straatgevecht, uit zelfverdediging) het buiten gevechtstellen het eenige doel is, spreekt wel van zelf, dat men niet méér let op bepaalde regels, dan de volkszede voorschrijft. In Holland kan men, zonder veel kans op afkeurende uitingen of bestraffend optreden van de omstanders, een verboden stoot of greep toepassen. In het meer sportieve Engeland b.v. is die kans heel wat grooter.

Sluiten