Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het wedstrijdboksen is men aan zeer bepaalde regels gebonden en heeft ook de eindstoot minder, hebben de overige stooten en het spel in het algemeen meer waarde dan bij het vechtboksen. De regels, die den bokser in wedstrijden in Nederland binden, zijn vastgelegd in het hierna volgende reglement van den Nederlandschen Boksbond.

WEDSTRIJDREGLEMENT.

Artikel 1. — Alle wedstrijden en demonstraties in boksen, uitgeschreven door clubs, vereenigingen, bonden, exploitanten, particulieren of wie ook, moeten worden gehouden volgens de voorschriften en onder goedkeuring van den N. B. B.

Art. 2. — Het is leden van den N.B.B. en leden van bij hem aangesloten vereenigingen verboden uit te komen in, of mede te werken aan wedstrijden of demonstraties, welke gehouden worden buiten toestemming van den N. B. B. op straffe van een schorsing van ten hoogste 12 maanden.

Art. 3. — Leden van den bond of leden bij hem aangesloten vereenigingen mogen geen wedstrijden uitschrijven zonder goedkeuring van den bond, op straffe van een schorsing van ten hoogste 12 maanden.

Art. 4. — Het bestuur stelt juryleden en tijdwaarnemers aan, uit welke bij wedstrijden referees en tijdwaarnemers worden gekozen. Zij alleen hebben het recht als zoodanig in Nederland op te treden.

Om tot jurylid te worden toegelaten, moet men lid zijn van den N. B.B. en voor een commissie van ten minste drie bondsjuryleden bewijs hebben gegeven het wedstrijdreglement en zijn uitlegging te kennen en te kunnen toepassen, ook bij het constateeren van verboden handelingen. De eerste drie commissieleden worden door het bestuur benoemd.

Een leeraar, welke benoemd wordt tot referee, mag deze functie niet uitoefenen in een wedstrijd waar een of meer zijner leerlingen uitkomen.

Het bestuur stelt bedoelde commissie samen, wanneer het zulks noodig acht.

Sluiten