Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De juryleden worden voor onbepaalden tijd benoemd; het bestuur heeft evenwel het recht, juryleden — met omschrijving van redenen — te schorsen of af te zetten, een en ander met beroep van den betrokkene op de algemeene vergadering.

Art. 5. — Amateur is hij, die nooit om een geldprijs, inzet of weddenschap gebokst heeft, nooit met of tegen beroepsboksers is uitgekomen, tenzij met toestemming van den N. B. B., nooit les heeft gegeven, of heeft helpen geven, noch op eenigerlei wijze in de bokssport is werkzaam geweest tegen geldelijke belooning, kortom nooit de bokssport heeft beoefend om daaruit onmiddellijk of middellijk stoffelijk of geldelijk voordeel te genieten.

Door het verkoopen, beleenen enz. van gewonnen prijzen, houdt men op amateur te zijn.

In tegenstelling op de eerste alinea van dit artikel, kan de beroepsbokser, die in vijf achtereenvolgende jaren zich gehouden heeft aan de bepalingen omtrent het amateurschap, weder als amateur worden beschouwd.

Art. 6. — Geroyeerde of geschorste leden van den N. B. B. mogen niet deelnemen aan wedstrijden of demonstraties.

Art. 7. — Bij wedstrijden om medailles of kunstvoorwerpen zullen deze, voorzien van inscripties, op den wedstrijd moeten aanwezig zijn. Is dit niet het geval, dan vervalt de uitschrijver(ster) in een boete van ƒ 10 voor eiken ontbrekenden prijs en kan de referee den wedstrijd verbieden. Het is den winners niet geoorloofd in plaats van medailles of kunstvoorwerpen geld aan te nemen op straffe van levenslange disqualificatie als amateur.

Uiterlijk acht dagen na een wedstrijd moet de uitschrijver(ster) daarvan den secretaris van den N.B.B.de namen der winners opgeven. Bij verzuim hiervan vervalt de nalatige in een boete van ƒ 1 voor elke ingegane week van verzuim.

Art. 8. — Bij eiken bokswedstrijd moet een geneeskundige aanwezig zijn, die onmiddellijk voor den aanvang der wedstrijden de boksers onderzoekt. Indien hij een bokser de mededinging ontzegt, zal deze niet mogen uitkomen.

Indien bij een wedstrijd geen geneeskundige aanwezig is, of

Sluiten