Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet meer aanwezig is, verbiedt de referee den door- of voortgang van de wedstrijden, terwijl het bestuur van den N. B. B. de uitschrijver(ster) een boete kan opleggen van ten hoogste ƒ50.

Het boksen in aldus verboden wedstrijden of met door den geneeskundige geweigerde boksers wordt gestraft met de boete en disqualificatie genoemd in art. 10 (wedstrijdreglement). Dezelfde straffen en boeten gelden voor boksers, die weigeren zich te laten onderzoeken of wegen.

Art. 9. — Bij wedstrijden gehouden onder goedkeuring van den N.B.B. is alle wedden verboden. Bezoekers — niet-leden van den N. B. B. — welke wedden, worden uit de zaal verwijderd, leden eveneens en bovendien voor een maand geschorst als lid. Amateurs, welke wedden, houden op amateur te zijn. Beroepsboksers, welke in verband met hun eigen match weddenschappen hebbenloopen of sluiten.wordengedisqualificeerd van 1 jaar tot levenslang.

Art. 10. — Boksen op wedstrijden tusschen beroeps- en amateurboksers is verboden, tenzij het geschiedt met toestemming van den N. B. B., op straffe van disqualificatie voor den tijd van ten hoogste 12 maanden, wat betreft den amateur, en een boete van ten hoogste ƒ 25.— wat betreft den beroepsbokser.

Art. 11, — Het voeren van schuilnamen is verboden, zoowel voor amateurs als voor beroepsboksers, tenzij de naam aan den bond wordt opgegeven en door hem wordt goedgekeurd. De drager moet dan in het loopende seizoen in wedstrijden steeds dienzelfden naam voeren, tenzij hij weder bokst onder eigen naam en afstand doet van het pseudoniem.

Art 12. — Bij niet openbare wedstrijden van bij den bond aangesloten vereenigingen kan de referee ontheffing verleenen van verschillende bepalingen van het wedstrijdreglement

Art 13. — De bond erkent kampioenschappen en wel:

a. plaatselijke kampioenschappen.

b. districtskampioenschappen.

c. kampioenschappen van Nederland.

Een en ander in verschillende gewichten, welke elders in dit reglement worden genoemd.

Sluiten