Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 22. — De partijen in amateurkampioenschappen bestaan uit hoogstens 5 ronden van 3 minuten meteen rust van 1 minuut tusschen elke twee ronden. Wedstrijden zonder kampioenschappen bestaan uit hoogstens 5 ronden van hoogstens 3 minuten met 1 minuut rust tusschen 2 ronden.

Art 23. — Bij amateur-competities en kampioenschappen geschiedt de indeeling door loting, welke door het bestuur wordt gehouden. De winner der eerste partij bokst met dien van de tweede; die der derde met dien der vierde enz.

Boksers voor wie — door oneven aantal — geen tegenpartij is, boksen met een door het bestuur aan te wijzen bokser van hun gewicht de wedstrijdronden. Wanneer voor de beslissing 3 boksers overblijven, wordt geloot. Degenen, die niet zijn vrijgeloot, boksen tegen elkander. Vervolgens bokst hij, die vrijgeloot is, tegen den verliezer. Wanneer de vrijgeloote verliest heeft hij de derde plaats, terwijl de beide andere boksers de eerste en tweede plaats bezetten volgens den uitslag van hun partij.

Wint hij, die vrijgeloot was (tegen den verliezer van de eerste partij) dan bezet deze verliezer de derde plaats en wordt tusschen de beide overigen gebokst om den lsten en 2den prijs.

Art. 24.—De N. B. B. regelt de wedstrijden tusschen beroepsboksers in Nederland. Alle daaraan deelnemende boksers worden geacht de reglementen van den N. B. B. te kennen en moeten zich eraan onderwerpen. Zij zijn — voor zoo verre Hollander — verplicht bondslid te wezen.

Art. 25. — Vereenigingen, maatschappijen, firma's of particulieren, die wedstrijden uitschrijven en daarvoor toestemming van den bond verlangen, zenden aan den lsten secretaris van den bond:

a. Ingeval de wedstrijden worden uitgeschreven door een handelsvennootschap: naam, nummer van de Staatscourant, waarin akte van oprichting en koninklijke goedkeuring, verder namen en adressen van directie en commissarissen.

6. Ingeval de wedstrijden worden uitgeschreven door een vereeniging, een exemplaar van statuten en huishoudelijk reglement alsmede namen en adressen der bestuursleden.

Sluiten