Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 36. — Elke bokser mag zich doen verzorgen door hoogstens twee helpers, welke bondslid moeten wezen. De helpers moeten den ring verlaten op het teeken van den tijdwaarnemer, 10 seconden voor den aanvang van de volgende ronde (commando : „Helpers weg!") en mogen niet weer in den ring treden voor het einde van de ronde. Zij moeten zorgen voor het tijdig wegnemen en plaatsen van de stoel van hun bokser. Het is hun verboden door teekens, raad, inlichtingen, aanwijzingen, aanmoedigingen of wat ook, te trachten invloed uit te oefenen op den wedstrijd of met water of andere verfrisschende middelen naar hun principalen te werpen gedurende de ronden of de handschoenen te vervormen. Helpers, die zich niet overeenkomstig de voorschriften gedragen, kunnen door den referee worden gewaarschuwd en daarna verwijderd.

Art. 37. — Op het teeken, dat de ronde is afgeloopen, moeten de boksers terstond het boksen staken en naar de hun aangewezen hoeken teruggaan. Op het teeken, dat de ronde aanvangt, moeten zij terstond hunne plaatsen verlaten en boksen.

Art. 38. — De tijden worden opgenomen door een tijdwaarnemer. Hij neemt op:

P. het uit den ring gaan van de helpers. 2*. de ronden.

3e. het buiten gevecht zijn van de deelnemers. 4e. de rusten.

5e. de eventueele onderbrekingen.

Art. 39. — Het is den boksers verboden in den ring met elkaar of met toeschouwers of gedurende de ronden met hunne helpers te spreken of een voorschrift, order of beslissing van den referee te bespreken, op straffe van disqualificatie.

Art. 40. — Vastgrijpen (clinching) is verboden, tenzij 't geschiedt om een nederlaag te ontgaan. Bij vastgrijpen mag door geen van beiden gestooten worden, ook niet bij het loslaten. Op het eerste bevel „los" moeten de boksers tot op normalen boksaf stand van elkaar gaan staan.

Nierstooten en alle andere stooten tegen rug of achterhoofd zijn verboden.

Sluiten