Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Gebruik van opwekkende middelen als: zuurstof, kola, cafeïne, alkoholische dranken, is verboden, eveneens alle inspuitingen.

Art. 41. — Bij amateur-competities geschiedt de beoordeeling door één referee en twee rechters. De referee bevindt zich in den ring, de rechters elk aan een tegenovergestelde zijde. De rechters kennen na de eerste ronden 5 en na de laatste ronde 7 punten toe aan den winner en aan den verliezer een aan diens werk in verhouding tot dat van den winner evenredig aantal punten. Staat een ronde gelijk, dan ontvangen beiden het maximum. Na het eindigen van de partij haalt een daartoe aangewezene de lijstjes van de rechters op. Zijn de rechters van gelijk oordeel, dan deelt de ophaler mede wie gewonnen heeft. Verschillen de uitspraken der rechters, dan meldt hij dit den referee.

Stemt de referee overeen met een van beide rechters, dan is de uitspraak overeenkomstig zijn oordeel. Verschilt hij met beiden*, dan gelast hij extra-ronden van twee minuten. Dit geschiedt ook als de partijen gelijk staan. De uitspraken zijn onherroepelijk.

Art. 42. — De punten zullen worden gegeven voor:

a. aanval: rechtstreeksche en volkomen stooten en slagen toegebracht met de knokkels van de gesloten rechter- of linkervuist op eenig deel van de voorzijde of zijkanten van het hoofd of van den romp boven den gordel. Uitgezonderd zijn de stooten op het hart, waarvoor geen punten worden gegeven en die ongewenscht zijn.

b. verdediging: met handschoen of arm afweren, slippen, ter zijde stappen, duiken, terugstooten op aanval van den tegenstander, of zich op eenigerlei tactvolle wijze buiten het bereik van een aanval brengen.

Staan de partijen overigens gelijk, dan wint hij, die het meest heeft aangevallen, is ook dit gelijk, dan hij, die den besten stijl getoond heeft.

Wanneer in een ronde een der boksers den „knock out" ontvangt, kent de referee aan den toebrenger hiervanhetmaximum aantal punten, aan den andere 0 punten toe. Na deze ronde wordt de partij als geëindigd beschouwd. Winner is hij, die in totaal de meeste punten heeft behaald.

Sluiten