Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRACTISCHE EN TACTISCHE AANWIJZINGEN.

In de vorige afdeeling werd reeds gewezen op het groote belang van het bewaren van den goeden afstand tusschen de voeten en het gevaar van het kruisen der beenen met het oog op het evenwicht. Waak er in verband hiermede ook wel tegen de bewegingen, hetzij voor aanval of verdediging zóó groot te maken, dat er gevaar bestaat het evenwicht te verliezen.

De krachten moeten zooveel mogelijk gespaard worden en dus alle onnoodige spier-inspanning vermeden. Laat wanneer de partij dit toelaat, den rechterhiel en de armen even zakken. Elke, zij het korte rust is winst. Tracht een stoot liever te ontwijken of te ontduiken, dan er tegen te dekken of hem te weren. De eerste bewegingen kosten minder arbeid en brengen vaker in een gunstige positie voor een nastoot.

Houdt den mond steeds gesloten; ditvoorkomt beschadiging van den tong. Klem in schermutseling met den tegenstander de kaken goed op elkaar; dit vermindert de kans op verlies van tanden en op een eindstoot

Houdt de oogen goed open en op den tegenstander gericht Bespiedt als een kat al zijn bewegingen en wees steeds klaar hem aan te vallen, wanneer hij zich ook maar even bloot geeft of om een plotselingen aanval te ontwijken. Dit vereischt voortdurend een groote mate van zenuwspanning, een van de belangrijkste oorzaken van vermoeidheid, doch is noodzakelijk en het eenige, dat men doen kan, is er zorgvuldig tegen te waken, dat die zenuwspannig niet ontaardt in zenuwachtige spanning, in verlies van zelf beheersching ten slotte. Men moet even nauwlettend het geestelijk als het lichamelijk evenwicht bewaren, elke opwinding of zenuwachtige opwelling beheerschen, kalm en rustig blijven. De bokser, die zijn hoofd kwijt raakt verliest de partij.

Het is van veel belang het eigen uithoudingsvermogen goed te kennen en de krachten zorgvuldig over den beschikbaren tijd te verdeelen. Er is anders veel gevaar, dat men in de eerste ronden te veel van zijn krachten vergt en in de laatste ronden uitgeput is.

Doch laat den tegenstander geen moment rust. Houdt hem

Sluiten