Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beteekenis van het spel voor de volksopvoeding.

Welk volk zou wel 't eerst aan sport hebben gedaan 1 Dit lijkt mij bijzonder lastig uit te pluizen, want 't komt me zoo voor, dat door de eeuwen heen, bij elk volk, een sportieve uiting waar te nemen geweest is, ook al was men zichzelve niet bewust, dat wat men deed «feitelijk sport was.

Van de Grieken en de Romeinen weten we natuurlijk al zooveel schitterende prestaties op sportgebied, dank zij de Klassieken, die ons in Èun krachtig proza of in hun melodieuze poëzie hebben verteld van de dapperste dingen en sterkste staaltjes, die de koene 'sportlui uit 't oude Rome en het vergrijsde Athene op hun naam hebben staan.

Ik geloof niet, dat er een min of meer betrouwbaar standaardwerk over de sportgeschiedenis der eeuwen nu nog kan worden samengesteld. Het zou in groote mate onvolledig zijn en waarschijnlijk niet anders wezen dan een aaneenschakeling van feiten, gescheiden door hiaten, soms wel eeuwen lang. Zoo iets als onze geschiedenisboekjes, althans de slechte daaronder, die 't kind doen vragen aan den onderwijzer: „hebben onze voorvaderen eigenlijk nooit anders gedaan dan oorlogvoeren V'

Wanneer b.v. de sport georganiseerd in Engeland of althans in het Vereenigd Koninkrijk in gebruik is gekomen staat niet vast. Wel kan men aannemen, dat, na de sportglorie der oudheid, in Engeland weer voor 'teerst de meeste aandacht geschonken is aan' de sport en dat zij daar 't meest intens tot ontwikkeling gekomen is, een ontwikkeling, die zich uitte door superioriteit, wat de kwaliteit der prestaties belangt en evenzeer door de groote verbreiding, die de sportbeoefening op 't groote eiland mocht erlangen.

Ons Hollandsche volk, of laat ik liever en juister spreken van ons Nederlandsche volk heeft ten allen tijde zin voor sport aan den dag gelegd. Tenminste voor de sport, die de geaardheid van ons land, ons klimaat, de gesteldheid van onzen bodem, alsmede de karaktertrekken van ons volk als de onze aanwees. We behoeven slechts bij onze oude schilders te gaan kijken, om te zien, hoe menigmaal een ijsfeest, een kolfwedstrijd of een zeilpartij hun inspiratie gaf en hun

Sluiten