Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We moeten dit verschijnsel niet op zichzelf zien, maar in verband met andere feiten op ander gebied en dan zien we, dat die herleving, die opfrissching, die zucht naar 't nieuwe en dat zoeken naar beter in alle vertakkingen van de samenleving zich voordeden.

Wat was er niet omstreeks '80 een sterke^ politieke beweging, 't Was in den tijd, dat wijlen Domela Nieuwenhuis zich roerde en dat schier alles een verjongingskuur onderging.

't Was ook in dien tijd, dat „de mannen van '80" onze literatuur kwamen verfrisschen en 't dorre gedoe van een vorige generatie als stof van hun hoed klopten.

't Was een roerige, maar mooie tijd en die heele verluchting en die moreele schoonmaak, al dat nieuwe en al dat andere kwam ook in de sportwereld tot uiting, waar men met ijver begon aan de propaganda voor nieuwe sporten.

Men ga maar eens na, hoe vele van onze groote sportbonden uit de 80'er jaren dateeren of van hoevele sporten de beoefening althans in dien tijd een aanvang nam, al liet de organisatie tot bond zich dan misschien ook nog een tiental jaren wachten.

Wat hier de oorzaak van was ?

Ik wil me niet aanmatigen tot een oordeel over de opvoeders van 't begin van de tweede helft van de vorige eeuw, maar mag ik vragen of zij wel goed begrepen hebben, wat langzamerhand moest komen n.1. dit : een reactie op de geestelijke overlading, een reflex op een opvoedingssysteem, uitsluitend toegespitst op geestelijke ontwikkeling 1).

Hebben zij niet gezien, wat langzamerhand bij hun leerlingen ontwaakte, wat hun aandacht in beslag ging nemen; voelden ze niet, dat er een strooming kwam naar iets anders, een gezond streven naar buiten, naar 't vrije buiten, een zin om op een veld te hollen, om op de> fiets te springen en te peddelen door ons mooie Holland, een begeerte om zich onderling te meten, om met elkaar te vechten om den eérepalm, om te strijden wie de eerste zou zijn ?

En was 't wel heel goed gezien —■ ik vraag 't in schuchtere bescheidenheid — dat die opvoeders die heele nieuwe beweging.maar overlieten aan die schooljongens, die ze een bond lieten oprichten, die nu gegroeid is tot een machtig en krachtig lichaam als de Toeristenbond voor Nederland, dat ze een spel lieten importeeren en lieten propageeren door schooljongens, een spel, dat nu geworden is tot het voetbal van thans, dat gegrepen heeft in de ziel van onze natie ?

Gouverner c'est prévoir !

Hebben die opvoeders van toen wel vooruitgekeken, wel verder dan hun neus lang was ; heeft hun blik wel gereikt over al die stapels examen-opgaven heen, over al die geleerde logarythmentafels, lexicons, grammatica en over al die mooie, dikke dictaatcahiers, vol met keurige officifele systematische wijsheid 1

') Men leze hiervoor de uitvoerige beschouwingen in N°. 1 van deze Bibliotheek.

Sluiten