Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen prijzen en eventueel onderling gekrakeel terstond weten te smoren, zoodat niet de kiem gelegd wordt voor onderlinge ruzie en verdeeldheid. In 't goede voorgaan en liefst zoo goed mogelijk. De aanvoerder moet voorgaan wat spelkwaliteit betreft, moet liefst uitblinken in de ploeg, maar meer nog is 't waard, dat hij voorga in ridderlijkheid en goede sportmanschap.

Hoe goed leert men z'n pappenheimers niet kennen op 't voetbalveld ! De karakters komen bij 't spel zoo marquant naar voren en vooral als de kamp opwindend is, meesleepend, als er ietsop 't spel staat, als er een kampioenschap bevochten, een beker verdedigd moet worden, dan is. er niet veel psychologie voor noodig, om de ware geaardheid van de spelers te peilen.

De gniepeling onderscheidt zich direct van den rauwen bruut en de ij dele dwaas herkent men op slag naast den bescheiden werker ; de driftkop zal bij 't minste geringste nijdig worden en de lauwe, de sloome, de futlooze, ze zullen allen gesignaleerd worden.

De remedie is in 't spel zelf. 't Geneesmiddel is de wedstrijd. Zegenezen zichzelf of anderen doen 't, partijgenooten, de tegenstanders, de scheidsrechter, 't publiek, de pers.

De invloed van 't spel op 't menschelijk lichaam is een onderwerp,, waar ik mijn vingers niet aan zal branden, 't Schijnt tegenwoordig in de mode te komen, dat vakmenschen gaan liefhebberen buiten hun vak. Paderewski is in de politiek gegaan en gynaecologen schrijven dagbladartikelen over 't wereldgebeuren. Predikanten worden onderwijs-expert en advocaten komen er op 'n goeden dag achter, dat ze benul hebben van marine-aangelegenheden.

Straks verschijnt er een verhandeling van Prof. Bolland over de verdediging Van de Hollandsche Waterlinie en laat Troelstra een brochure 't licht zien over 't uitbroeden van duiveneieren !

Laat déze schoenmaker zich tenminste bij z'n leest houden en de waarde van 't voetbalspel, van medisch standpunt bezien, ter beoordeeling van den medicus laten. Uiteraard zal het oordeel van den medicus, die de sport door en door kent, dan alleen van waarde kunnen zijn.

Wat ik wel uit eigen ervaring mag mededeelen is, dat mij persoonlijk 't spel altijd goed gedaan heeft, vooral zijn eigenschap, dat het leert gewennen aan lichamelijk letsel en dat het den gezonden jongen hardt tegen ongunstige weersinvloeden.

Behalve de wedstrijd heeffaook het heele clubleven, dat de beoefening van , Voetbal meebrengt, z'n opvoedende waarde. De jongen van zestien of zeventien, wien thuis niet genoeg is voorgehouden, dat hij nog maar niets beteekent en nog tot de categorie der broekjes behoort, komt daar in de club wel heel gauw achter; want het wordt hem daar duidelijk en oprecht aan 't verstand gebracht.

Ds praatjesmaker op de vergadering van de club vindt altijd wel

Sluiten