Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iemand, die hem te zijner tijd zijn verdiende loon toedeelt en hem mogelijk minder prettig, maar toch heilzaam, met nauwgezetheid de plaats wijst, waar de praatjesmaker moet staan.

En heel 't voetbalwereldje, de groote maatschappij in miniatuur, is voor die maatschappij een leerzame kweekschool.

Laat men niet denken, dat ik de fouten, die 't spel en wat daarmee annex is,-aankleven, over 't hoofd zie of onderschat, dit geenszins; maar veelal wordt de bron dier fouten te verkeerder plaatse gezocht.

Er zijn wel papa's bij me geweest, met klachten over dat voetbal, dat toch zoo verkeerd werkte op zoonlief, dat deze niet in huis te houden was, Zondags altijd buitenshuis moest eten, dat hij zijn plichten verwaarloosde, door in overdrijving al zijn vrijen tijd en zijn heele belangstelling te geven aan dat spel....

Toen heb ik 't hoofd geschud en een glimlach weggetrokken en zonder de beleefdheid in 't nauw te brengen heb ik ptfpa gevraagd of hij misschien te veel cursussen over opvoeding had gevolgd ? Is 't niet beschamend, dat een vader een dergelijk, op eigen tekortkomingen wijzend oordeel, moet uitspreken 1

In een goed gezin kunnen zulke dingen niet voorkomen; daar moet de vaderlijke macht zoonlief remmen en 't gaat niet aan, om als de rem weigert en de trein derailleert, 't voetbal maar de schuld te geven.

Och, dit laatste is zoo gemakkelijk. Als er tegenwoordig een student, die aan voetbal doet, sjeest, als hij, om 't wat zachter te zeggen, teleurgesteld wordt bij z'n studiën, dan is men al gauw geneigd, om de oorzaak van dat sjeezen ook maar weer bij 't voetbal te zoeken, net alsof er vroeger, toen er geen voetbal was, geen menschen sjeesden !

Neen, 't spel heeft ernstiger bezwaren en dan zou ik dit 'n groot bezwaar willen noemen, dat het in zoo hooge mate de aandacht boeit en den geest bezighoudt.

Het competitie-systeem maakt, dat de wedstrijden in onderling verband staan. Er blijft dus spanning van September tot Mei en nu zijn er jongelui en misschien evenveel oudere menschen, mannen van middelbaren leeftijd en vaders van kinderen, die naar mijn smaak te veel in beslag genomen worden door dat heele voetbalgedoe, de competitie en al wat er bij hoort.

Ze staan er mee op en ze gaan er mee naar bed. Hun heele gedachteleven is geconcentreerd op voetbal. De eerste helft van de week denken, praten en lezen ze over den wedstrijd van den afgelöopen Zondag en de tweede helft is den komenden Zondag aan de orde. Ze zien natuurlijk, door dit staren op steeds hetzelfde, de dingen buiten proportie, 't Verlies van hun club is hun een leed ; een overwinning een vreugd en de goede spelers van hun favorieten worden als helden uit een tooverland.

Armen van geest !

Sluiten