Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze worden nog in hun kwaad gesterkt door een pers, die lang niet genoeg doet om deze overdrijving tegen te gaan.

Dit bezwaar is niet alleen schadelijk voor de voetbal-maniakken, zooals ik ze noemen wil, maar ook voor de over-groote meerderheid, voor hen, die de sport in juister proporties zien. Allicht komen de laatsten mede in discrediet en zeer verkeerdelijk denkt men wel eens, dat men met een voetballer niet anders praten kan, dan over voetbal, wat ten onrechte een onjuist beeld geeft van de belangstellingssfeer van duizenden goede sportlui, die naast hun sport hun interesse hebben voor andere dingen.

Een bekende muziekleerarea heeft mij êens verklaard, dat de aanwas van de sportbelangsteEing duidelijk van invloed was op den toeloop van leerlingen, die steeds verminderde. De sport en in 't bijzonder de voetbalsport is ook oorzaak, dat de jongens minder lezen, dat zij minder voelen voor literatuur en kunst.

Er is van deze bezwaren veel waars, maar ook veel is overdreven. Vast staat, dat sport tot overdrijving aanleiding kan geven en die overdrijving demonstreert zich wel 't ongunstigst, als zij den geest van den overdrijver dusdanig in beslag neemt, zijn denken zóó eenzijdig maakt, dat die geest ongeschikt wordt zich nog voor iets anders dan sport te interesseeren.

Nogmaals : armen van geest zijn het, maar zouden die geesten wel iets anders, iets beters hebben, als ze de sport niet hadden \ Zouden de gesprekken van de jongelui, die zich nu bepalen tot eèn doelpunt, dat gemaakt had kunnen zijn of een set, die gewonnen had kunnen worden, wel verheffender wezen, wel ven edeler aard zijn, als ze zich in andere zone bewogen ?

De jongen uit een goed gezin komend, met esri normalen aanleg, een in huis gecultiveerden smaak, een jongen dus van opvoeding met een goed fond, zal zich noch door sport van z'n werk laten houden — althans niet in die mate, dat het hem schade berokkent —nóch zal de sport zijn denken en doen dusdanig in beslagnemen, dat het al zijn andere belangstellingen en liefhebberijen doodt.

Men vergete ook niet, dat diezelfde belangstelling voorsport een uitkomst kan wezen voor den jongen, die van huis uit niets of weinig heeft meegekregen, voor een jongen zonder zin voor kunst, zonder belangstelling in politiek of wetenschap.

Welk een goedkoope vreugde kan 't voetbal den arbeider niet verschaffen 1 Is 't wonder, dat 't spel de laatste jaren juist zooveel veld wint in arbeiderskringen 1 Mij verbaast het geenszins, want het vertier en de prettige gezonde afleiding en ontspanning, die 'n Zondag aan sport gewijd, biedt, heeft de arbeider noodig, bekoort hem en maakt hem tot sportvriend en voetbalaanhanger.

'tls niet iedereen gegeven ontspanning te vinden in zijn bibliotheek of aan zijn vleugel.

Sluiten