Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De organisatie van den N. V. B.

Het lichaam, dat in Nederland de voetbalsport regelt, heet Nederlandsche Voetbalbond. Deze N. V. B. zal dezer dagen 30 jaar bestaan en kan zich aanmatigen te verklaren, dat het voetbal, zooals het thans is, gebracht, ontwikkeld en gegroeid is door het werk van zijn voormannen en leden.

Een concurreerend lichaam heeft de N. V. B. nooit gekend. Waar er in Nederland gevoetbald is in die 30 jaar, steeds geschiedde dit onder de auspiciën van den N. V. B., met zijn goedvinden, zijn controle, onder zijn vlag.

Wanneer er hier in Holland voor 't eerst gevoetbald is, dat is heel moeilijk uit te maken. De meesten beweren, dat in de Koekamp bij Haarlem voor 't eerst een voetbal over den Nederlandschefi bodem gerold heeft en dit zou dan geschied zijn op aanstichting van Willem Muiier, den huidigen eere-ivoorzitter van den N. V. B.

Een andere hypothese vertelt, dat er al vóói* die Koekampsche voetballerij in Enschedé gespeeld is, waar het spel werd gebracht door Engelsche fabrieksarbeiders, die daar tijdelijk in dienst, van Nederlandsche fabrikanten waren.

Ik houd 't er voor, dat de eerste hypothese de juiste is ; men gelooft gaarne wat men wenscht en ik zou het den heer Muiier, die nu nog steeds op de bres staat, als de N. V. B. bedreigd wordt,l) zoo hartelijk gunnen de brenger te zijn van het spel in Nederland.

In 't begin —■ en dit staat vast — werd er 't eerst in Haarlem georganiseerd gevoetbald en kwam men daar nu al 40 jaar geleden tot de oprichting van de Haarlemsche Football Club, die al weldra contact kreeg met de Haagsche Voetbal Vereeniging, 'n club, gevormd door leden van de 's-Gravenhaagsche Cricket Club en met R. A. P. uit Amsterdam, een combinatie van de cricket-clubs Run,N Amstels en Progress, wier leden in den winter den grooten bal voor den kleinen wenschten te ruilen.

Deze drie vereenigingen hebben 't initiatief van Muiier, om den N. V. B. op te richten, gesteund. Haar levensloop is niet ongunstig geweest. H. V. V. is de eenige vereeniging, die van 't begin van de instelling van competities steeds zonder onderbreken uitgekomen is in de Westelijke eerste klasse.

*) Nog onlangs voorkwamen hij en de heer J. Moorman een scheiding, die voor den N. V. B. noodlottig had kunnen worden, door tactisch en te juiste.' tijd in te grijpen. llllfli

Sluiten